• Domov
  • Pojasnilo MOP, vezano na izdajanje historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Sprašujočo občino je zanimalo:

– Kako je z izdajanjem historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sicer za stanje na dan 11.3.1993 in na dan 20.07.2004?
Sklad je namreč vlogo poimenoval (še vedno) kot  »vloga za izdajo potrdila o namenski rabi«.   

– Ali se izda kot lokacijska informacija? 

Pristojno ministrstvo z dnem 9.9.2022 odgovarja, da je 260. člen ZUreP-2 že določal, da potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN. Iz napisanega torej ni bilo čisto jasno ali je mišljen veljavni OPN ali kateri drugi veljaven prostorski akt občine.

v 279. členu ZUreP-3 pa je jasneje določeno, da lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Tudi Pravilnik o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) v 4. členu določa, da »Pri namenski rabi prostora občina navede podatek o namenski rabi prostora, ki velja na območju zemljiške parcele, kakor je ta določen v veljavnem prostorskem aktu. Pri tem navede oznako enote urejanja prostora, oznako in naziv namenske rabe ter njen opis.«. Glede na navedeno, se torej v lokacijsko informacijo navajajo podatki iz veljavnih prostorskih aktov!

Kot pravilno ugotavljate, ZUreP-3 ne vsebuje več podlage, da bi občina izdajala potrdilo o PNR / LI za prostorske akte, ki niso veljavni. Morebiti si lahko občina pomaga z Zakonom u upravnem postopku in Zakonom o upravnih taksah (Priloga zakona: taksna Tarifa; tarifa št. 1 ali tarifa št. 4).

(vir, MOP)


Nazadnje posodobljeno: