• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži v medresorski obravnavi

V medresorski obravnavi je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Pripombe in predloge lahko posredujete do 15.9.2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izdana na podlagi štirinajstega odstavka 20.člena Zakona o varstvu okolja. V letošnjem letu sprejet Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v prvem odstavku 320. člena med drugim določa, da do uveljavitve sistema PRO, najkasneje do 1. 1. 2023, štirinajsti odstavek 20. člena ZVO-1 ne preneha veljati. Predlagana je sprememba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu PRO posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO.

Na podlagi 15. člena uredbe mora proizvajalec embalaže za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po naslednjih embalažnih materialih: papir in karton, plastika, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in  drugo (ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora). Proizvajalec v evidenci vodi tudi podatke o kompozitni embalaži in drugi embalaži, sestavljeni iz več kot enega materiala, po posameznih materialih iz prejšnje točke, pri čemer ne upošteva materiala, ki predstavlja manj kot 5 % skupne mase embalažne enote. Maso tega materiala prišteje k masi prevladujočega materiala. Proizvajalec mora v skladu s 16. členom uredbe štirikrat letno ministrstvu poročati podatke o dani embalaži na trg v RS oziroma za proizvajalca, ki svoje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: PRO) iz 29. člena te uredbe izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, podatke o dani embalaži na trg v RS sporoči družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki jo je proizvajalec pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO. Družba v ta namen ministrstvu sporoči podatke, ki ji jih sporočajo proizvajalci, štirikrat letno v elektronski obliki o embalaži, dani na trg v RS.

Za namen skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO upravlja družba za ravnanje z odpadno embalažo skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, v okviru katerega med drugim zagotavlja redno prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v zbirnih centrih in centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki, tako da jo od vsakega izvajalca javne službe prevzame najmanj enkrat mesečno, v primeru prejema obvestila iz tretjega odstavka 21. člena te uredbe pa v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila in v nadaljevanju zagotovi ustrezno  nadaljnje ravnanje prevzete odpadne embalaže v skladu s petim in šestim odstavkom 40. člena te uredbe. Če proizvajalci za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO pooblastijo več družb za ravnanje z odpadno embalažo, delež odpadne embalaže, za katerega mora posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo, štirikrat letno določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Deleži odpadne embalaže se izračunajo po metodologiji (v prilogi uredbe).

S strani Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov je bila posredovana pobuda za spremembo metodologije izračuna deleža pobiranje odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov na način, da bi se v vsakem trimesečju za katerega se izračuna delež, upoštevala tudi izravnava med določenimi deleži v preteklih trimesečjih. Sekcija je podala predlog za spremembo metodologije izračuna deleža pobiranja odpadne embalaže pri IJS s sprotno izravnavo deležev, določenih v preteklih trimesečjih, z namenom, da se obveznosti med DROE porazdelijo pravično in čim bolj skladno s prenesenimi obveznostmi s strani proizvajalcev. DROE namreč s proizvajalci sklepajo pogodbe za koledarsko leto, proizvajalci pa lahko svoje obveznosti vsako leto prenesejo na drugo DROE. Proizvajalci dajejo na trg različne količine embalaže v različnih trimesečjih leta, nekateri sredi leta prenehajo z opravljanjem dejavnosti, v sistem pa se vključujejo tudi novi.

Glede na nov predlog v osnutku Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži se delež pobiranja odpadne embalaže pri IJS zbiranja komunalnih odpadkov izračuna na podlagi podatkov iz predpreteklega trimesečja, pri čemer se prišteje k izračunanem deležu izravnalni delež, ki je razlika med deležema izračunanima na podlagi podatkov iz predpreteklega trimesečja in istega trimesečja v preteklem letu. Glede na navedeno, se glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti (spremembe pogodbenih obveznosti, različne količine dane embalaže na trg v RS v posameznih trimesečjih) deleži pobiranja izravnavajo vsako trimesečje sproti.

 


Nazadnje posodobljeno: