• Domov
  • Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo usmeritve za hibridni način dela v državni upravi. Vlada Republike Slovenije je na 11. redni seji dne 18. 8. 2022 glede dela na domu sprejela Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi, ki poleg lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih med drugim zmanjšuje določene stroške in pozitivno vpliva tudi na varovanje okolja. Namen sprejetih usmeritev je v največji možni meri zagotoviti enoten način opravljanja dela na domu, pri čemer vlada priporoča hibridni način dela v državni upravi, kar pomeni, da je delovni teden javnega uslužbenca sestavljen iz dela na domu in dela v prostorih delodajalca. Predlagan je model, po katerem javni uslužbenec en dan v tednu dela na domu, dva dni v prostorih delodajalca, dva dni pa na domu ali v prostorih delodajalca odvisno od potreb delovnega procesa in v sprotnem dogovoru vnaprej z neposredno nadrejenim. Navedeno pa ne pomeni, da javni uslužbenec ne bi smel biti prisoten na delovnem mestu v prostorih delodajalca vse dni v tednu oziroma da izjemoma ne more določeno časovno omejeno obdobje delati na domu cel teden na podlagi utemeljenih razlogov v primeru obstoja posebnih okoliščin. Pri presojanju možnosti izvajanja hibridnega načina dela oziroma dela na domu javnega uslužbenca se mora v prvi vrsti upoštevati posebnosti delovnega področja, vsebino izvajanja dejavnosti in potrebe delovnega procesa v posameznem organu državne uprave. Oceno o tem, ali javni uslužbenec na določenem delovnem mestu lahko opravlja delo na domu, podata neposredno nadrejeni oziroma predstojnik organa. Na podlagi 9. točke 6. člena Zakona o javnih uslužbencih je predstojnik občinske uprave župan.

Ministrstvo pojasnjuje, da usmeritve ne uvajajo instituta dela na domu, saj je delo na domu ena izmed fleksibilnih oblik zaposlovanja, ki se že sedaj izvaja in je urejena v veljavni zakonodaji (ZDR-1) ter da usmeritve niso pravno zavezujoč akt. So zgolj smernice oziroma priporočila za izvajanje hibridnega načina dela v državni upravi in pomoč posameznim organom pri pripravi internih aktov, ki pri tem upoštevajo tudi posebnosti njihovega delovnega področja in delovnega procesa. Izpostavljamo, da hibridni način dela oziroma delo na domu predstavlja pomemben institut za naslavljanje sodobnih vsakodnevnih izzivov tako na strani javnega uslužbenca kot delodajalca, še posebej v primeru obstoja posebnih okoliščin zaradi bolezni COVID-19. Upoštevaje dejstvo, da je koronavirus SARS-CoV-2 še vedno prisoten med nami in da število okuženih z virusom SARS-CoV-2 po oceni NIJZ ne upada oziroma narašča, Vlada Republike Slovenije v usmeritvah priporoča, da se delo na domu v organih državne uprave ob upoštevanju organizacije delovnega procesa v organih v določenem obsegu omogoči tudi po koncu zaostrenih epidemioloških razmer zaradi bolezni COVID-19.

Upoštevaje vse navedeno na MJU menijo, da se usmeritve na enak način kot za javne uslužbence v državni upravi lahko smiselno upoštevajo tudi za javne uslužbence, zaposlene v upravah lokalnih skupnosti, zato predlagajo, da jih upoštevate pri organizaciji dela v organu, kjer to dopušča delovni proces, narava in vrsta delovnih nalog ter tehnične možnosti.

Usmeritve za hibridni način dela