Redne lokalne volitve 2018 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta

Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je pripravilo pojasnila o nujnih aktivnostih po glasovanju na rednih lokalnih volitvah 2018. Pojasnilo obsega: konstitutivna seja, izplačilo nadomestil volilnim organom, nezdružljivosti funkcij, mandat članov svetov javnih zavodov, pravice poklicnih funkcionarjev po prenehanju mandata in pravice po razrešitvi s položaja tajnika…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019

Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa

Webinar - Ali Evropa financira socialne inovacije?

Delavnica: Vključevanje deležnikov

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča

Izobraževanje "Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami"

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi