NOVICE SOS

Sestanek z MJU glede ZFO-1 in skupnih občinskih uprav 1/1

V sredo, 15. februarja 2017, je bil na Ministrstvu za javno upravo sestanek v zvezi z usklajevanjem tistih predlaganih sprememb Zakona o financiranju občin, ki naj bi na novo opredelila organiziranost in financiranje skupnih občinskih uprav (SOU). Na sestanku, ki so se ga udeležili predstavnice in predstavniki SOS in ZOS, so predstavniki ministrstva povedali, da bodo določila, ki se nanašajo na skupne občinske uprave spremenili, vendar s spremembami ne želijo oteževati mnogih uspešnih zgodb, želijo pa doseči nekaj ciljev. Delovanje SOU želijo zgostiti ter optimizirati – povezati več občin z večjim številom nalog. Četudi ne želijo na SOU varčevati, je pa po njihovem sofinanciranje le- teh bonus in ne pravica, zato želijo kriterije za financiranje in višino financiranja določiti tako, da bodo  tudi skozi financiranje doseženi cilji, ki so si jih zastavili. Asociacije in občine so predlogu v ZFO – 1 enotno nasprotovale. Na sestanku so tudi govorili o modelu, ki bi bil sprejemljiv za obe strani in bi čim manj nižal sredstva sofinanciranja SOU s strani države. Asociaciji sta predlagali, da se razširi nabor nalog, ki bi jih občine lahko udejanjale skozi SOU, kot npr. skupna javna naročila, civilna zaščita in, da bi občine imele možnost, da med temi nalogami čim bolj prosto izbirajo, da dosežejo vstopni kriterij števila nalog SOU. Ministrstvo bo na osnovi razprave pripravilo nov predlog člena.

4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS 1/2

V sredo, 15.2.2017 je v prostorih Mestnega redarstva MOL potekal 4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Sestanek je bil namenjen predvsem obravnavi zakonodaje s področja občinskega redarstva in inšpektorata, obravnavali so predlog Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

Člani komisije so posebno pozornost namenili predlogu gradbenega zakona, kjer so izpostavili, da je evidentno, da gre za velik obseg nalog, ki se prenašajo na občine. Opozorili so, da trenutno besedilo predloga zakona  ne rešuje obstoječe situacije, prav tako predstavljena statistika v obravnavanem zakonu ne odražava dejanske situacije, saj podatki v komentarju predloga iz leta 2011 (kjer je navedeno, da gre za 60% dela gradbene inšpekcije) niso skladni s podatki k trenutnemu predlogu (enostavni objekti predstavljajo 5% procentov vodenih zadev). Strinjali so se, da bi bilo potrebno vzpostaviti jasne evidence ne/obravnavanih zadev gradbene inšpekcije s področja enostavnih objektov. Glede zakonsko predvidenega prenosa nadzora nad gradnjami, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno (enostavni objekti) so opozorili, da dosti občin oziroma občinskih inšpekcijskih služb ne razpolaga z zadostnim obstoječim kadrom za prevzem vseh nalog. Potreben bo torej dodaten kader primerne izobrazbe, pojavlja pa se vprašanje ali je na voljo sploh dovolj kadra. Ne nazadnje pa so izpostavili tudi vprašanje, kaj bo to pomenilo za občine v smislu celotnih stroškovnih obremenitev.

Člani komisije so obravnavali tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), saj so s strani MJU pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev ZIN. SOS je namreč izpostavila težave na tem področju, zato je bila pozvana, da posreduje predloge rešitev (primere pooblastil iz področne zakonodaje (državnih inšpektorjev), ki bi lahko veljali tudi za občinske inšpektorje ter predloge za boljše sodelovanje med občinskimi in državnimi inšpektorji). Člani so se strinjali s pripravljenim osnutkom predlogov, ki ga bodo po uskladitvi posredovali na pristojno ministrstvo. Predmet razprave pa je bilo tudi ali bi nove rešitve postale del ZIN, kjer se bi dodalo novo poglavje ali bi bilo zadevno tematiko bolje urediti v novem zakonu.

Sestanek predstavnikov združenj in MOP glede odprtih vprašanj prostorske in gradbene zakonodaje 1/3

V sredo, 15.2.2017, je v prostorih MOL potekal skupni sestanek članov Komisije za prostor pri SOS, Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS, Odbora za urejanje prostora in varstva okolja ZMOS, predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter ostalih zainteresiranih. Tema sestanka je bilo usklajevanje stališč do t.i. trojčka zakonodaje oziroma usklajevanje stališč do odprtih vprašanj gradbene in prostorske zakonodaje (Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Uvodoma so predstavniki občin izpostavili, da kljub temu, da so občine odgovorne in pristojne za urejanje prostora ter jih obravnavana zakonodaja najbolj zadeva, še vedno niso prejele prečiščene verzije predlogov gradbene in prostorske zakonodaje. Kot bistveni sta bili na sestanku izpostavljeni dve temi, kjer je še vedno največ neusklajenosti, to je glede prenosa inšpekcijskega nadzora in plačila komunalnega prispevka.

Po poročanju predstavnikov ZMOS se mestne občine strinjajo s prevzemom nadzora nad gradnjo objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Na drugi strani je bilo opozorjeno, da se nekatere občine ne strinjajo s prenosom, velika večina pa nima na voljo niti kadra niti financ. Zaradi še vedno odprtih vprašanj predvsem glede prenosa nadzora nad enostavnimi objekti na občine oziroma občinske inšpekcijske službe, bo treba oblikovati takšne zakonske rešitve, ki bodo ustrezne za posamezne skupine občin glede na njihova pričakovanja in zmožnosti.

Na temo plačila komunalnega prispevka (KP), so se predstavniki združenj strinjali, da je bistveno, da obvelja, da je plačilo KP treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

V nadaljevanju so govorili še o terminu gradbena parcela in potrebi po njegovi konsistentni uporabi v vseh zadevnih zakonih; odprtem vprašanju upravnih sporov in intervenciji evropske komisije; novi fazi, ki jo predvideva gradbeni zakon – prijava začetka gradnje, kjer sta izdaja gradbenega dovoljenja in prijava začetka gradnje ločena, licenciranem urbanističnem načrtovanju in regionalnem prostorskem planiranju,…

Predstavnik ministrstva za okolje, Luka Ivanič, je povedal, da oblikovanje nove verzije Zakona o urejanju prostora nekoliko zaostaja za ostalima dvema, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih pa se bo po novem imenoval Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

V kratkem se bo ponovno sestala ožja delovna skupina z namenom izdelave konkretnih predlogov za rešitev odprtih vprašanj.

ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije 1/4

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, organizirala seminar, na katerem so bile podrobno prikazane odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z nekaterimi instituti ZJN-3. Tako so se udeleženci seznanili s prakso DKOM pri uporabi in sprejemu obrazca ESPD, dopustnosti dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudbe, kdaj se mora oddati javno naročilo po ločenih sklopih – obvezna delitev na sklope, kdaj je dopustno zavrniti vse ponudbe, kdaj gre za računsko napako, pri katerih postopkih se lahko naročnik pogaja in še prakso glede referenc kot merilo, kolizija interesov, finančna zavarovanje za resnost ponudbe, vpogled v ponudbo. Na koncu je predavateljica predstavila še posebnosti in house naročila, lastnosti in izzive okvirnega sporazuma in glede spremembe pogodbe v fazi izvedbe.

Povzetek prvega posveta o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 1/5

Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva sta v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Inštitutom za politike prostora organizirala Prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, ki je potekal v sredo, 15. februarja v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Na posvetu, ki je bil namenjen spodbujanju sodelovanja in povezovanja med ključnimi deležniki na področju te javne službe, oblikovanju izhodišč za morebitne spremembe veljavne ureditve, ki bi ustrezneje uredila izvajanje te javne službe in v nadaljevanju omogočila njen razvoj, je predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva mag. Iztok Rozman uvodoma nagovoril udeleženke in udeležence ter izpostavil, da se od 125 članov Zbornice komunalnega gospodarstva, okvirno 50 že ukvarja tudi z obvezno GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Zato razmišljajo o ustanovitvi delovnega telesa, namenjenega tej GJS.

Predstavnik MOP Dušan Pichler je predstavil zakonodajne okvire za izvajanje te javne službe v preteklosti in trenutno ureditev. Izpostavil je, da resorno ministrstvo pripravlja prenovo Zakona o varstvu okolja, v katerem želijo urediti tudi področje obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Ključna vprašanja na tem področju se nanašajo na obseg te obvezne občinske GJS, definicijo javnih površin, ali so potrebni izvršilni predpisi na državni ravni, v kakšnem obsegu in ali lahko posegajo tudi na nivo površin v zasebni lasti.

Skupnost občin Slovenije je za predstavitev dobre prakse na tem področju za sodelovanje zaprosila Mestno občino Celje. Valentina Glinšek je tako predstavila delitev dela med izvajalcem javne službe Simbio d.o.o. ter režijskim obratom, ki izvaja dopolnilne naloge pri urejanju okolja na območju mestne občine in s tem zagotavlja fleksibilnost in odzivnost na terenu ter nizko ceno izvajanja storitve ob dobri preglednosti opravljenih storitev. Posebej je izpostavila Servis 48, ki je interaktivno orodje za občanke in občane, s katero lahko opozorijo na morebitne pomanjkljivosti na različnih področjih (javna snaga, razsvetljava, kanalizacija, mestna oprema, mestne zelenice, oskrba z vodo in plinom, mestna signalizacija,…), v najkrajšem možnem roku pa občani prejmejo javno dostopni odgovor, napaka pa je v kratkem roku odpravljena. Prav tako je predstavila občinsko spletno stran Urejeno-Zeleno, ki so jo na mestni občini Celje oblikovali z namenom podajanja informacij s področja urejanja zelenih površin in mestne opreme na zemljiščih Mestne občine Celje. Stran občane hkrati vabi, da sodelujejo pri urejenosti mesta s skrbjo za okolico med stanovanjskimi naselji.

Mag. Maja Simoneti, Krajinska arhitekta in urbanistka s posluhom za kakovost zelenih in javnih površin ter raziskovalka na Inštitutu za politike prostora, je predstavila prostorski aspekt obvezne GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Posebej je opozorila na nujnost upoštevanja trajnostne urbane politike in paradigmo celostnega urejanja, s hkratnim upoštevanjem področja vzdrževanja javnih in zelenih površin pri prostorskem načrtovanju. Prav tako pa je opozorila na nujnost vključujočega delovanja in sodelovanja lokalnih oblasti in zasebnih lastnikov, kadar gre za upravljanje s prostorom.

Ob zaključku posveta je bilo v sklopu razprave ugotovljeno, da si predstavniki občin in izvajalcev javnih služb ne želijo novih restriktivnih predpisov na tem področju GJS, pač pa predvsem jasnega zakonodajnega okvira, ki bi nedvoumno določal naloge na področju te javne službe, strokovnih podlag oz. minimalnih standardov in smernic za svoje delo. Udeleženci posveta prepoznavajo pa tudi potrebo po medsebojnem povezovanju in deljenju izkušenj in dobrih praks ter strokovne podpore pri njihovem delu, čemur bodo pri nadaljnjem delu in razpravah sledili tako organizatorji kot podporniki posveta.

Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS v Mariboru 1/6

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Virtuo d.o.o. vložila pri Arhivu RS v potrditev Vzorčna notranja pravila za občine, katera lahko od januarja 2017 prevzamejo vse občine v Sloveniji brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih. SOS je zato v sodelovanju z Virtuo d.o.o. v četrtek, 16.2.2017, organizirala v Mariboru delavnico z naslovom »Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS«.

Namen delavnice je bil, da občine pridobijo čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi ter se seznanijo z gradivom potrjenih vzorčnih notranjih pravil SOS. Udeležencem delavnice je bila predstavljena struktura VNP, seznanili so se z informacijami glede izdelave operativnih aktov in uvedbe ukrepov, kaj je in kaj ni vključeno v vzorčna notranja pravila, kakšen je priporočen pristop k uvedbi notranjih pravil, katere so faze uvedbe notranjih pravil,… Na koncu delavnice pa je bilo govora tudi o najpogostejših vprašanjih v zvezi z operativnimi težavami, ki se pojavljajo pri sami uvedbi notranjih pravil.

SOS bo izvedla delavnico na isto temo ponovno v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L). Temeljni cilji predloga zakona so:

 • ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
 • modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
 • pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da gradivo pregledate in nam obrazložene pripombe posredujete do četrtka, 9. marca 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge s podrobnejšo obrazložitvijo posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je ministrstvo pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (besedilo najdete TUKAJ). S predlogom se spreminja oz. določa:

 • spremeni se ustrezna določba pravilnika na način, da se v vseh novogradnjah obvezno zagotovi igralnica, ki ni manjša od 50 m2. Na ta način se bodo postopno vzpostavili realni pogoji za zagotovitev 3m2 igralne površine na otroka za vse vrste oddelkov.
 • ukinja se dodatni prostor in s tem povečuje kvadratura igralnice. Praksa je pokazala, da dodatni prostor (16 m2 na tri oddelke) zaradi majhne kvadrature ni  funkcionalen.
 • ter podaljšanje roka za odstopanje od normativov (sedanji rok 1.9.2017 se spremeni na 1.9.2023).

Vljudno vas naprošamo za vaše odzive oziroma pripombe najkasneje do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Interni natečaji za izobraževanje v interesu delodajalca 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po izvedbi poizvedovanja v zvezi z izvajanjem internih natečajev za izobraževanje v interesu delodajalca, kot to omogoča 101. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Občino je zanimalo ali občine izvajate te interne natečaje oziroma kakšne imate kriterije/merila za določanje upravičencev. Občina se je prav tako priporočala za kak vzorec navedenega internega natečaja.

Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.

Subvencije najemnin in možnost pritožbe lokalne skupnosti - ODPRTO 3/2

Skupnost občin Slovenije vas naproša za odgovor na spodnje vprašanje:

– ali je bila kakšna občina že uspešna v pritožbenih postopkih oz. sodnih sporih v zvezi s subvencijami najemnin (ali ji je bil priznan status stranke, ki ga v postopku izdaje odločb o subvencijah najemnin nima)?

Vaše odgovore bi potrebovali najkasneje do četrtka, 23.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 4/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/2

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/3

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

21.2./ Predavanje »Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev« 5/2

POSPORT, poslovno informativni portal, vas vabi na brezplačno predavanje z naslovom Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev.

Na predavanju bo mag. Jorg Hodalič predstavil izvedbeno prakso izpolnjevanja zahtevo okoljske zakonodaje s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, pripravo poročil, revizij, strokovnih ocen in analiz s področja vplivov na okolje, izdelava ocen ogroženosti in varnostnih načrtov v postopkih gradbenih dovoljenj in pri pripravah vlog za kohezijska sredstva.

Udeležba na dogodku je brezplačna, število mest je omejeno. Prijave sprejemajo na info@posport.si do 21. februarja 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete na tel. št. 051 63 47 89 in 030 33 11 00 ali  pišite na info@posport.si.

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/3

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

VLADA RS

122. seja 6/1

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017. Leta 2017 se nadaljuje izvajanje reforme skupne kmetijske politike EU, ki se je začela izvajati leta 2015. Uredba se v vsebinskem smislu prilagaja spremembam nacionalnih predpisov, ki za leto 2017 določajo spremembe nekaterih ukrepov in nekatere nove ukrepe kmetijske politike (plačilo za območja z naravnimi omejitvami, Operacija dobrobit živali – drobnica in Operacija Ohranjanje mejic), spremembam predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in spremembam predpisov EU.

Rok za vnos zbirnih vlog je od 27. februarja do 6. maja 2017. Do 31. maja, je možna »pozna predložitev« zbirne vloge, ki pa ima za posledico znižanje plačil in sicer pri plačilnih pravicah dodeljenih iz nacionalne rezerve 3 %, pri ostalih plačilih pa 1 % na vsak delovni dan zamude. Izjema v zvezi z rokom za oddajo zbirne vloge je za upravičence, ki bodo uveljavljali Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica – ti morajo zbirno vlogo vložiti najpozneje do 5. maja 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2016

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2016.   Kot navaja Poročilo, so inšpektorati in inšpekcije večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete s svoje pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja

Vlada je sprejela stališče glede predloga za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in zavrnitvi kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po Evropski uniji, ki ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada takega predloga ne podpira.

Zavračanje omenjenega kvotnega sistema bi pomenilo kršitev zavez v okviru Resolucije o imigracijski politiki iz obdobja, ko je Republika Slovenija začela postopek približevanja EU, in Resolucije o migracijski politiki, torej dokumentov, ki še vedno predstavljata temeljne usmeritve na področju migracijske politike v Republiki Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/1

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/6

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/8

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/9

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/10

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/12

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/13

 • Regionalno Ministrstvo Andaluzije (Španija) za okolje in prostorsko načrtovanje išče partnerje za prijavo skupnega projekta na program Interreg Europe. Vsebina projekta bi bila vezana na Ekolabel (znak za okolje) za turistične objekte/nastanitve. Letošnje leto je mednarodno leto trajnostnega turizma in razvoja, zato so prepričani, da bi takšen projekt imel možnosti. V Andaluziji imajo nekaj hotelov/nastanitev z znakom EMAS, nimajo pa še nastanitev z znakom za okolje Ecolabel. V okviru projekta želijo zbrati izkušnje partnerjev s področja razvoja turizma, prav tako pa lahko sami zagotovijo izkušnje z znakom EMAS.
 • Univerza Cadiz išče partnerja za skupno prijavo na razpis Erazmus+ Sport Programme. V okviru projekta se želijo osredotočit na socialno odgovornost v evropskem. športu. Ključen dejavnik pri športu je preprečevanje nasilja v športu in medsebojno spoštovanje športnikov. Prav tako želijo v okviru projekta vzpostaviti mrežo implementiranih politik socialne odgovornosti v športu.
 • Italijanska občina Montegaldella (Comune di Montegaldella) išče partnerja za prijavo skupnega projekta na program Evropa za državljane. V okviru projekta se želijo posvetiti raziskavi pomena pozdrava v povezavi z komunikacijo in socialnimi odnosi. V okviru projekta se bo raziskalo področja in modela pristopa do ljudi.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

MEDNARODNE NOVICE

Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije 8/1

V času od 9. do 10. februarja poteka v Bruslju 121. plenarno zasedanje Odbora regij. Na dnevnem redu zasedanja Odbora regij je bilo tudi mnenje z naslovom Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije. V mnenju je izpostavljeno, da je sporazum EU s Turčijo sicer precej zmanjšal število migrantov, ki se po morju pripeljejo iz Turčije, pritok ljudi s severne obale Afrike pa je ponovno narasel. Niger v zahodni Afriki je glavno križišče migrantov iz zahodne in osrednje Afrike in ocenjuje se, da od maja 2016 več kot 16 000 ljudi na teden prečka Niger na poti proti severu. Po nekaterih ocenah je v Libiji na tisoče migrantov, ki iščejo poti v EU. Odbor regij pozdravlja glavni cilj partnerskega okvira, tj. usklajeno in ustrezno prilagojeno prizadevanje, v okviru katerega EU in njene države članice delujejo na usklajen način ter zagotavljajo instrumente, orodja in vzvode za vzpostavljanje celovitih partnerstev (dogovorov) s tretjimi državami, kar bo olajšalo upravljanje migracij ob doslednem spoštovanju obvez vseh partnerjev glede humanitarnih in človekovih pravic. Odbor regij v celoti podpira kratkoročni cilj reševanja življenj na Sredozemskem morju; podpira namen, da se poveča stopnja vrnitev in ponovnega sprejema v države izvora ter migrantom in beguncem omogoči, da ostanejo čim bliže svojih domov, in prepreči, da bi se podali na nevarno pot v Evropo. Prednost je treba dati ranljivim prosilcem ter zlasti mladoletnikom brez spremstva, katerih korist je treba v skladu s sodbami Sodišča vedno pripisovati največji pomen.

 

okviru razprave je Peter Bossman), župan Pirana, opisal svoj pogled na migracijska partnerstva s 16 tretjimi državami, pa je dejal: „V teh partnerstvih si moramo zastaviti tri kratkoročne cilje: reševati življenja, omogočiti zakonite migracije in pomagati beguncem čim bliže njihovim domovinam. Prizadevati si moramo predvsem za usmerjeno sodelovanje s temi državami ter njihovimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, tako da bomo vsi lažje nadzorovali migracije ter izboljšali sprejemanje, vključevanje ali ponovno integracijo migrantov. EU ne sme pozabiti, da so regije in mesta tista, ki so odgovorna na primer za dostop do trga dela, stanovanj, izobrazbe in zdravstvenega varstva.“

 

 

 

NOVICE DRUGIH

Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali 9/1

Ministrstvo za okolje in prostor je posodobilo spletno stran Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali. S fotografijami in opisi je predstavljenih 28 vrst rastlin in 33 vrst živali. Posebej so označene tiste vrste, ki so uvrščene na seznam Evropske unije in jih je v Sloveniji in drugih državah članicah prepovedano vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.