Svet Evrope je vedno priznaval, da je najpomembnejša prav demokracija na lokalni in regionalni ravni. Navsezadnje je svoboda vprašanje, ki ga je treba urejati tako v najožjem okolju kot na ravni države. Lokalna samouprava mora zadovoljevati potrebe vseh Evropejcev v mestih in vaseh, v središčnih in obrobnih pokrajinah ter preko državnih meja. Svet Evrope je naredil prvi korak v smeri zastopanosti lokalnih skupnosti že leta 1957 in od takrat dalje se je njegovo delo razširilo od Islandije do Rusije, od Norveške do Balkana.

Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE) kot svetovalno telo, ki je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti. Kongres pomaga novim državam članicam pri praktičnem uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne samouprave.

Vloga Kongresa

Kongres:

 • je glasnik evropskih regij in občin;
 • je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti pogovorijo o svojih težavah, združujejo svoje znanje in izkušnje ter vladam povedo svoja stališča;
 • svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih lokalne in regionalne politike;
 • tesno sodeluje z državnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne vlade;
 • organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo;
 • pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki posamezni državi članici Sveta Evrope in v državah kandidatkah za članstvo ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje načel Evropske listine lokalne samouprave.
 • pospeševanje učinkovite organiziranosti lokalnih in regionalnih oblasti v vseh državah članicah Sveta Evrope, še zlasti v novih demokracijah;
 • pregledovanje stanja lokalne in regionalne demokracije v državah članicah in državah kandidatkah za članstvo;
 • razvijanje pobud, ki državljanom omogočajo učinkovito sodelovanje v lokalni in regionalni demokraciji;
 • zastopanje interesov lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju evropske politike;
 • spodbujanje regionalnega in čezmejnega sodelovanja za mir, strpnost in trajnostni razvoj;
 • spremljanje lokalnih in regionalnih volitev

Dvodomna skupščina

Kongres je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih oblasti in Zbor regij. Taka dvodomna skupščina ima 318 stalnih in 318 nadomestnih članov in vsi so izvoljeni predstavniki ene izmed več kot 200.000 lokalnih in regionalnih oblasti v državah članicah Sveta Evrope. Zbora izmenoma izvolita predsednika Kongresa za dveletni mandat.

Slovenija ima v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 3 člane. Slovenska delegacija ima 2 člana in 1 nadomestnega člana v Zboru lokalnih oblasti, ter 1 člana in dva nadomestna člana v Zboru regij.

Zasedanje KLREA

Kongres zaseda enkrat letno v Strasbourgu. Na zasedanju so lahko kot posebni gosti ali opazovalci navzoče tudi delegacije akreditiranih evropskih organizacij in nekaterih držav nečlanic Sveta Evrope.

Stalni odbor, v katerem so predstavniki delegacij vseh držav, deluje v času med plenarnimi zasedanji Kongresa.

Kongres organizira svoje delo v štirih odborih, ustanovljenih na podlagi Statuta. To so:

 • Institucionalni odbor, katerega naloga je predvsem pripravljanje poročil o napredku lokalne in regionalne demokracije v Evropi;
 • Odbor za kulturo in izobraževanje, pristojen za medije, mladino, šport in komunikacijo;
 • Odbor za trajnostni razvoj, ki se ukvarja z okoljskimi zadevami, urejanjem prostora in urbanističnim načrtovanjem;
 • Odbor za socialno usklajenost, ki rešuje vprašanja, povezana z zaposlovanjem, državljanstvom, odnosi v skupnosti, zdravjem ljudi in enakopravnostjo moških in žensk.

Izvršilni direktor Kongresa je odgovoren za tekoča opravila in pri tem mu pomaga sekretariat, sestavljen iz osebja Sveta Evrope.

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope

Zbornica Lokalnih oblasti
Bernardka Krnc Članica županja občine Šmarješke Toplice
Breda Pečan Članica članica Občinskega sveta občine Izola
Marjan Kardinar Nadomestni član župan občine Dobrovnik

 

Zbornica Regionalnih oblasti
dr. Prebilič Vladimir Član župan občine Kočevje
dr. Peter Verlič Nadomestni član župan občine Grosuplje
Eva Černigoj Nadomestna članica članica Občinskega sveta občine Logatec

Praktična pomoč

Evropsko omrežje izobraževalnih organizacij za lokalne in regionalne skupnosti (ENTO)

ponuja usposabljanje in strokovno pomoč državam srednje in vzhodne Evrope, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj za vodenje in upravljanje in jim primanjkuje strokovnih veščin. Omrežje ENTO si prizadeva pospeševati sodelovanje med izobraževalnimi središči lokalnih in regionalnih vlad in povezuje državne organizacije posameznih držav s sorodnimi organizacijami v drugih državah.

Program posebne podpore za lokalno in regionalno demokracijo v srednji in vzhodni Evropi 

prednostno zagotavlja pomoč pri pripravi zakonodaje za lokalno vlado. Ponuja usposabljanje in strokovno usmerjanje pri preoblikovanju lokalnih ustanov kar vključuje delavnice, študijske obiske in tečaje o zdravstvenem varstvu v mestih, o fiskalni neodvisnosti ter o financiranju lokalnih vlad.

Agencije za lokalno demokracijo (LDA)

so bile ustanovljene leta 1993 kot del mirovnega procesa v nekdanji Jugoslaviji. Oblikujejo partnerstvo med določeno oblastjo v regiji in lokalnimi in regionalnimi oblastmi drugod po Evropi. Uveljavljajo spoštovanje človekovih pravic in demokracije, oblikovanje civilne družbe in ukrepe za graditev zaupanja med različnimi skupinami prebivalstva.

Evropska nagrada (Prix Europa)

Na področju kulture Kongres podpira natečaj za Evropsko nagrado, ki pomaga pri uveljavljanju najboljših evropskih televizijskih programov prek državnih mej in s tem javnosti predstavlja raznolikost in bogastvo evropske kulture ter spodbuja izmenjavo televizijskih programov.

Sodelovanje v Paktu stabilnosti

Kongres ima dejavno vlogo pri projektih za utrjevanje lokalne demokracije in čezmejno sodelovanje v jugovzhodni Evropi, opredeljenih v programu Sveta Evrope za Pakt stabilnosti, ki so ga začeli izvajati junija 1999.

Vloga Kongresa na Kosovu

Kongres je že od vsega začetka vključen v mednarodno navzočnost na Kosovu. Njegove dejavnosti so med drugimi:

 • pomoč pri kadrovanju mednarodnih upraviteljev v 39 kosovskih občinah;
 • pomoč pri sestavljanju zakonskih besedil (znanih kot “predpisi”) o občinah in volitvah;
 • opazovanje izvajanja občinskih volitev;
 • sodelovanje z Beneško komisijo pri proučevanju začasnega stanja na podlagi Resolucije št. 1244 Varnostnega sveta Združenih narodov;
 • organizacija obiskov predsednika Kongresa in vzdrževanje dialoga s predstavniki Misije Združenih narodov na Kosovu (UNMIK), OVSE in Albanci na tem območju ter srbskimi političnimi strankami;
 • podpiranje pobud v občinah na Kosovu;
 • sodelovanje z ENTO in pomoč OVSE pri ustanavljanju zavoda za usposabljanje lokalnih vlad.

Nazadnje posodobljeno: