Finance - stran 3 od 62

Vlada določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2021 v občinah in določila višino povračila posamezni občini. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2022 za delno povračilo stroškov občinam znaša pet milijonov evrov. Dva milijona evrov (40 odstotkov sredstev) zaradi povečanega nadzora državne meje je namenjenih za vse občine ob državni meji... Preberi več

Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice v javno korist

Na občine se od leta 2013 stopnjuje pritisk, da se uredijo neurejena lastništva (predvsem cest), s tem pa se posledično stopnjuje pritisk na finančne zmogljivosti občin. Dodaten pritisk predstavlja Zakon o evidentiranju dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, v skladu s katerim so občine evidentirale dejansko rabo zemljišč na vseh javnih cestah. Na podlagi… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027

Poslanci DZ so v parlametarni postopek vložili Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, v skladu s katerim bi Vlada RS sprejela letni načrt vlaganj v športno infrastrukturo na podlagi katerega bi bil objavljen javni razpis. V skladu s predlogom zakona, bi... Preberi več

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu,... Preberi več

Nujne skupne aktivnosti na področju NUSZ

Kategorija: Finance

V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor. V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili,... Preberi več

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje bodo občinam povrnjeni stroški zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim... Preberi več

Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022

Kategorija: Finance

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, 20. člena Zakona o financiranju občin  in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada Republike Slovenije na 133. redni seji  izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic... Preberi več

SOS pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za finance pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin. V jesenskih mesecih 2021 se je namreč začel trend rasti cen energentov, ki se tudi v začetku leta 2022 ne zaustavlja. Višje cene ogrevanja in elektrike že vplivajo na rast cen hrane, prevoznih stroškov, vzdrževanja, ob tem so v... Preberi več

Priročnik za pripravo zaključnega računa proračuna občine in vzorec zaključnega računa

Na spletni strani Ministrstva za finance, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, sta objavljena noveliran Priročnik za pripravo zaključnega računa proračuna občine in vzorec zaključnega računa. Pripravljeno gradivo je namenjeno v pomoč občinam pri pripravi zaključnega računa proračuna občine, finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine, letnih poročil za proračun, neposredne in posredne uporabnike proračuna občine in… Preberi več

Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev

Vas zanima kako oceniti delo zaposlenih in izvesti postopek napredovanja v višji plačni razred? Kako (zakonito) nagraditi javne uslužbence za uspešno delo? Katere dodatke lahko delodajalec izplača javnim uslužbencem? Vse to in še več boste izvedeli na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljem mag. Brankom Vidičem, vodjo Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS