GJS - stran 10 od 25

V javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog Uredbe določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov... Preberi več

Predlog pravilnika o minimalnih standardih – pogrebna dejavnost

V medresorsko usklajevanje smo iz MGRT prejeli Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti: BESEDILO PRAVILNIKA OBRAZLOŽITEV Poziv k podaji pripomb – mimo poslovniških rokov Morebitne predloge in pripombe pošljite prosimo na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, do torka 11.4.  

Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Pripombe lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do srede, 5. 4. 2017. Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Zaključena je primerjalna analiza GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2015

Kategorija: GJS

Zbornica komunalnega gospodarstva, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije ter Združenjem mestnih občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katere temeljni namen je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce, s ciljem,... Preberi več

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Predlog delno prenaša evropsko direktivo in vsebuje prepoved brezplačne prodaje plastičnih nosilnih vrečk. Določen je okoljski cilj – zmanjšati letno raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo do… Preberi več

Predlog spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.  S tem predlogom se spreminja uredba na način, da bodo vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk,… Preberi več

Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v… Preberi več


154 Dunajska cesta, Slovenia
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi. V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam… Preberi več