• Domov
  • Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Obvestilo glede objave novih Splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je objavilo nove splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, in sicer: – Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502-63/2020/6 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta… Preberi več

Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

Na  skupnem sestanku predstavnikov organizacij, imenovanih v horizontalno delovno skupino v okviru priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027, in predstavnikov organizacij, imenovanih v širšo in ožje delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020, dne 6. 4. 2022 so bila predstavljena Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje... Preberi več

Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027

Države članice EU so morale do 1. januarja letos Evropski komisiji predložiti strateške načrte skupne kmetijske politike za novo obdobje 2023–2027. Strateški načrt je ključna novost nove skupne kmetijske politike (SKP) in omogoča državam članicam prilagajanje izvajanja SKP v večji meri kot do sedaj potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki.... Preberi več

Javna razgrnitev predloga Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev. OPNGP 2022-2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo ter mednarodne zaveze. Na krovni operativni ravni skozi shemo… Preberi več

Dodatek k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije

Republika Slovenija – v njenem imenu in za njen račun Vlada – sklene z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Dodatek št. 3 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113 (v nadaljevanju dodatek). Vlada pooblašča ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška za sklenitev in podpis dodatka. Osnovni… Preberi več

Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: program). Program je izdelan na podlagi 12. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021 in na podlagi Končne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi… Preberi več

Navodila za pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila posnetek spletnega seminarja kot pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog. Spletni seminar je namenjen pomoči pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog za tri Javne razpise: 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na… Preberi več

Slovenski regionalno razvojni sklad s štirimi milijoni evrov posojil za gospodarstvo in kmetijstvo

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpisa za ugodna posojila, in sicer za predfinanciranje sofinanciranih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu ter gospodarskih družb. Na vsakem je na voljo po dva milijona evrov. Razpisa bosta odprta od 4. aprila do konca leta oziroma do porabe sredstev. Namen in cilj… Preberi več

Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2022 in 2023.... Preberi več

Zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 153/21. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani: 5. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih