Nerazvrščeno

Vzpostavitev centra za zaščito in reševanje Dobrovnik

Izvedba: 2018 – 2019 Financiranje: lastna sredstva občine, sredstva ZFO-1 Osnovni namen in cilj projekta  je bil vzpostavitev centra za namene izvajanja dejavnosti iz širšega področja zaščite in reševanja.  Vzpostavitev centra je zagotovila ustrezne pogoje za delovanje prostovoljnih gasilcev PGD Dobrovnik, Civilne zaščite, Policije ter sodoben večnamenski prostor za izvajanje izobraževanj z področja zaščite in… Preberi več

Obnovljen Zdraviliški park Dobrna

Izvedba: 2016 – 2021 Financiranje: Občina Dobrna, sredstva EU, partnerji na projektih, državni proračun Najprej so se opravila večja arboristična dela na drevnini, tako da so s pomočjo alpinistov povezali vrhe in veje večjih dreves, da bi jih zavarovali proti lomu.  Že leta 2018 je občina v okviru projekta LAS uredila medgeneracijsko točko, kjer je… Preberi več

Osnutek Pravilnika o OPN, OPPN in o vrstah namenske rabe prostora

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki v četrtem odstavku 37. člena določa, da minister predpiše podrobnejšo vrsto, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe prostora, v četrtem odstavku 50. člena zakon določa, da minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave prostorskih izvedbenih aktov in morebitne druge dokumentacije in… Preberi več

Večnamenski objekt v Famljah – 2. faza (Občina Divača)

Izvedba: 2019 – 2022 Financiranje: občinska sredstva, sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin in EKO sklad V okviru projekta se je izvedla prenova in rekonstrukcija nekdanjega objekta LIV Famlje oz. starega rudarskega poslopja, ki je bilo okoli leta 1900 zgrajeno za potrebe rudnika črnega premoga v Famljah. V bistvu se je… Preberi več

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica (Občina Črnomelj)

Izvedba: 2017 – 2020 Financiranje: Evropski sklada za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije, Občina Črnomelj Občina Črnomelj je na razširjenem območju nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici v letu 2004 pričela s prostorskim urejanjem poslovne cone TRIS Kanižarica. V prvi fazi je Občina Črnomelj pristopila k prenosu lastništva zemljišč, kjer je infrastruktura že, ali pa vsaj… Preberi več

Stanovanjski sklad RS objavil nova Programa za sofinanciranje in Javni poziv za nakupe za leti 2022 in 2023

Stanovanjski sklad RS je z dnem 11.04.2022 v Uradnem listu RS št. 50/2022 in na svoji spletni strani objavil: Program sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 Besedilo novega Programa in Vloga – obvezni obrazec za prijavo sta dosegljiva na spletni povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-in-bivalnih-enot-v-letih-2022-in-2023/ Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe… Preberi več

Uspešni projekti občin: Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v porečju Meže (Občina Črna na Koroškem)

Izvedba: 2018 – 2022 Financiranje: Občina Črna na Koroškem, evropska sredstva, državni proračun V okviru projekta sta izvedeni investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8027 Podpec in izgradnja nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje  v Občini Črna na Koroškem. Izgradnja nove… Preberi več

Uspešni projekti občin: Izgradnja vrtca v Cankovi (Občina Cankova)

Izvedba: 2021-2022 Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Cankova Izvedba novogradnje (prizidave) vrtca na Cankovi zajema tudi nakup in vgradnjo notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bodo povečali in izboljšali pogoji in površina namenjena kakovostnemu izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje, pridobljenih bo 620,04 m2 uporabnih površin (432,27 m2 novogradnje, 187,77… Preberi več

Umestitev Urada za demografijo v Maribor prvi korak pri spremembi lokacij državnih institucij

Danes, 12. aprila 2022, je v Mariboru potekala svečana otvoritev sedeža Urada Vlade RS za demografijo, ki se jo je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen podpredsednik, Peter Misja, župan občine Podčetrtek. Skupnost občin Slovenije je vabilo na svečano otvoritev prejela, ker je ena izmed pomembnih strateških nalog Skupnosti prav prizadevanje za enakomeren regionalni… Preberi več