Pravosodje - stran 3 od 4

Odločba Ustavnega sodišča RS glede povprečnine

Kategorija: Pravosodje

Obveščamo vas, da je bila dne, 29.11.2016, objavljena Odločba Ustavnega sodišča, v kateri je Ustavno sodišče odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine.

Predlog Zakona o probaciji

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Ključni elementi probacije so: obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi; izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno… Preberi več

Obvestilo glede objave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Obveščamo vas, da je Državni zbor dne 12. 7. 2016 na 21. redni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) . Dne 18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z navedenim zakonom. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan... Preberi več

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja ministrstva pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah v Republiki… Preberi več

Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) v neskladju z Ustavo. Sprememba člena je bila vnesena skozi Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je država poskušala... Preberi več

Stališče MP do prejetih predlogov na spremembe Zakona o dedovanju in zahvala za sodelovanje

V mesecu oktobru in novembru 2015 je bil v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom) in umestitev vsebine sedaj veljavne prehodne določbe Zakona… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju. Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD,… Preberi več

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom). Predvsem želimo mnenja in stališča na predlagani 3…. Preberi več

Sestanek na temo odvetniških tarif

V torek, 8. septembra je v prostorih Agencije za varnost v cestnem prometu potekal sestanek o odvetniških tarifah. Na sestanku so tako predstavnik Skupnosti občin Slovenije,  predstavnik Policije, kot tudi predstavnika Mestnega redarstva MOL, izpostavili težavo novih odvetniških tarif pri obravnavanju prekrškov. Izpostavljeno je bilo, da so v skladu z odvetniško tarifo (ki jo je... Preberi več

Stališča o oprostitvi plačila upravne takse – odvetniki, nepremičninski posredniki

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnili s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo v zvezi oprostitev plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišč za odvetnike in nepremičninske posrednike. Ministrstvo za pravosodje je prejelo predlog Odvetniške zborni Slovenije za brezplačno izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč, in sicer da se odvetnikom na... Preberi več