Nepremičnine

Dopolnjen predlog Zakona o letalstvu

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na popravljen predlog novega Zakona o letalstvu.  Skupnost občin Slovenije je prvotnem predlogu ostro nasprotovala, saj bi občine na podlagi zapisanega izgubile pravico do zaračunavanja nadomestila za stavbno zemljišče na področju letališč. Posredovane pripombe si lahko preberete TUKAJ. Na podlagi poslanega, smo s predstavniki Ministrstva... Preberi več

Na nacionalni konferenci o prostorih za skupnost

Kategorija: Nepremičnine

Sedemnajstega novembra 2022 se je preko spleta srečalo okoli sto udeleženk in udeležencev na nacionalni konferenci Prostori ZA skupnost, ki sta jo organizirala Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij (ZaNVO) in Skupnost občin Slovenije. Sogovorniki so govorili o pomembnosti prostorov kot središčih delovanja nevladnih organizacij. Na spletni konferenci je bilo govora tudi o najpogostejših težavah in... Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem – ponovna javna obravnava

Obveščamo vas, da je MOP v ponovno javno obravnavo poslalo predlog sprememb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona izda minister pristojen za prostor. V dopisu navajajo: “Zavedamo se, da bo v prihodnosti potrebno na novo sistemsko urediti področje neprofitnih najemnin s prehodom… Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor. Vljudno vas prosimo,… Preberi več

Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet. Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1): Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3:… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili pojasnilo glede izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč: “Namenska raba zemljišč prikazana v okviru izvornega prostorski akt (OPN) se navezuje na grafične podatke zemljiškega katastra v času nastanka OPN. Praviloma je to zemljiškokatastrski prikaz (ZKP). Meje parcel v zemljiškem katastru (po Zakonu o katastru nepremičnin pa... Preberi več

Način usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti. Pri pripravi predloga modelov vrednotenja sodelujejo tudi občine. Ob preverjanju modelov je GURS ugotovil, da modeli, določeni skladno z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in objavljena v Uradnem listu RS številka 20/20, niso… Preberi več

Osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP

Objavljen je osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu komunalnega prispevka in prispevka za začasno rabo obstoječe komunalne opreme za začasne objekte. Gradivo najdete TUKAJ. Komentarje nam lahko pošljete v obliki predlogov najpozneje do ponedeljka  23. 5. 2022 na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Vpogled poslanih soglasij občin in najava za pošiljanje gradiv – GURS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin –

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, oblikovala osnutke vseh 17 modelov vrednotenja, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Na sestankih, v mesecu januarju in marcu 2022, je bil skupaj z vami in združenji občin dosežen dogovor… Preberi več