Nepremičnine

Sestanek s predstavniki GURS – UMVN za potrebe usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Skupnost občin Slovenije je dne 20. 1. 2022 sodelovala na sestanku v spletnem okolju  s predstavniki GURS-a, natančneje Urada za množično vrednotenje nepremičnin ter številnimi drugimi deležniki, kjer se je obravnaval predlog sodelovanja med vsemi združenji občin oz. občinami in UMVN, da bi se za posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin z občinami uporabilo obstoječe prostorske informacijske… Preberi več

Program projektov eProstor

Informacijska prenova nepremičniskih evidenc v letu 2021 V letu 2021 so se dela na projektu informacijske prenove nepremičninskih evidenc izvajala na področjih: sprejetje Zakona o katastru nepremičnin in njegovih podzakonskih aktov, priprava informacijske rešitve IS kataster, migracija podatkov ter priprava na implementacijo novega informacijskega sistema in stalna izboljšava in priprava podatkov za prenos v nov… Preberi več

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj

Vlada je na 107. redni seji izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Uredba določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj in postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. Prav tako določa vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije… Preberi več

Državni zbor sprejel Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon

Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. Njuna uporaba se začne s 1. junijem, do takrat bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim in drugim deležnikom. ZUreP-3 prinaša projekten pristop... Preberi več

ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SAMOOSKRBA Z ENERGIJO

Skupnost občin Slovenije je 8. decembra 2021 organizirala posvet z naslovom Energetska učinkovitost in samooskrba z energijo. Za sedaj in prihodnost je to eden izmed ključnih izzivov družbe, kako sedanje navade glede pridobivanja in uporabe energije spremeniti v smeri vzpostavitve novih inovativnih modelov pridobivanja zelene in trajnostne energije. Predavatelj mag. Erik Potočar, Direktorat za energijo,... Preberi več

Finančna pomoč vzdrževanju in obratovanju žičniških naprav

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022. Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo zimsko sezono. Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki bo v 30 dneh, najkasneje do 4. 1. 2022, po objavi javnega poziva na... Preberi več

Povpraševanje – Prekomerna obremenitev občinskih cest

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice na občine naslovila vprašanje glede prekomerne obremenitve občinskih cest:   1. Povprašali smo, kako imajo urejeno prekomerno obremenjevanje občinskih cest, do katerega pride bodisi pri gradnji zasebnih objektov, zasipavanjih vrtač ali globeli ipd. Ali izdajajo dovoljenja in zaračunavajo odškodnino za tovrstne obremenitve in na podlagi katerih aktov?… Preberi več

Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – priporočilo občinam

MOP je z Zakonom o urejanju prostora uvedel regionalno prostorsko planiranje, s katerim želijo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. ZUreP-2 določa, da postopek priprave RPP vodi pripravljavec, ki je pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega... Preberi več

Prošnja za posredovanje podatkov o višini založenih sredstev iz naslova tržnih najemnin za leto 2021

Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel v 121.b člen Stanovanjskega zakona, ki ureja povračilo sredstev subvencij prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Gre za prosilce, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini stalnega prebivališča, a stanovanja niso uspeli pridobiti in... Preberi več

Plačilo upravne takse v korelaciji s številom parcel pri izdaji Potrdila o namenski rabi

Na nas je občina članica naslovila vprašanje glede plačila upravne takse (krajše: UT) pri izdaji potrdila o namenski rabi (PNR), in sicer ali je interventni zakon omejil na 10 parcel in eno katastrsko občino plačilo ene UT.   Vprašanje smo naslovili na MOP, Oddelek za občinsko prostorsko načrtovanje ter prejeli odgovor, kot sledi: Edini interventni zakon,… Preberi več