Sociala in Delo

Izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi od 1. 1. 2023 – VPRAŠALNIK

Spoštovane, spoštovani, kot ste seznanjeni, s 1. 1. 2023 stopi v veljavo v letu 2021  sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje želi ugotoviti kako ga smiselno izvajati, kaj pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo z novim letom, s kakšnimi težavami se bodo srečevali posamezni deležniki, če zakon ostane tak… Preberi več

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni... Preberi več

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide

V obravnavi na Državnem zboru je predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona so določeni konkretni pogoji za dostopnost, da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in… Preberi več

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. Posebno pozornost na izobraževanju bomo namenili povračilu stroškov občinskih svetnikov. O vsem navedenem ter pravnih podlagah,… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Na pobudo SOS bodo plače občinskih funkcionarjev obravnavane v okviru usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Skupnost občin Slovenije že nekaj časa intenzivno posveča reševanju problematike uskladitve prejemkov funkcionark in funkcionarjev na lokalnem nivoju. Opozarjali smo tako na določbe na področju varčevalnih ukrepov še iz leta 2012 (ZUJF – višina regresa za prehrano med delom, jubilejna nagrada itd.), ki veljajo iz nerazumljivega razloga samo še za funkcionarje, kakor tudi na izrazite... Preberi več

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105. Zato višina regresa... Preberi več

Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane.  V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od… Preberi več