• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve

Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja – bistvena novost je, da se… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega poslovanja

V Strokovnem svetu za trajnostni razvoj javne uprave je s strani SOS imenovana predstavnica, ki bo znotraj strokovnega sveta sodelovala v delovni skupini na področju regulacije upravnih postopkov in digitalizacije upravnega poslovanja. Za potrebe kakovostnega sodelovanja na sestankih zbiramo aktualne informacije o teh področjih. Vljudno prosimo za vaša stališča, predloge in težave s katerimi se… Preberi več

Povpraševanje – Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek vodotoka/jarka

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje: Kako občine urejajte dostope med občinsko cesto in stavbnim zemljiščem, kjer vmes poteka vodotok oz. jarek? Občina članica SOS je doslej to urejala tako, da je izdala potrdilo o tem, kakšen prepust naj lastnik vgradi v jarek. Vse ostalo si je… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje. ZCes-2 določa, da zaporo (zaradi del ali prireditev) na lokalnih cestah postavlja izvajalec rednega vzdrževanje. Pri tem se jim pojavlja dilema glede zaračunavanja postavitve. Imajo koncesijsko pogodbo vendar nimajo cenika za postavitev prometne signalizacije. Zanima jih na kakšen način bo koncesionar… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanimalo jih je: Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način? Dokumente smo zbirali do 24. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanimalo jo je, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS? Ali predsedniki svetov… Preberi več

Oddaja prostorov v najem društvom

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanj vezanih na oddajo prostorov v najem društvom ostalim občinam članicam. In sicer smo prosili za posredovanje odgovorov oz prakso na sledeča vprašanja: Na kakšen način občine društvom oddajate v najem občinske objekte za namen njihovega delovanja in izvajanja dejavnosti? Za koliko… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanima jih: Ali tovrstno infrastrukturo prevzamete in če jo, na kakšen način? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 24.2. 2023 do… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument pridobi. Na primer: v… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanima jo, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS? Ali predsedniki svetov KS… Preberi več