• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 4 od 23

Zaključeno povpraševanje – Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanimalo jo je naslednje: Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo? Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v bližini naselji,… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanimalo jo je, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s… Preberi več

Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna). V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko… Preberi več

O povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih javnih uslužbencev in občinskih svetnikov

Na izobraževanju z naslovom “Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov” dne 31. 8. 2022 so bile predstavljene pravne podlage, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike. V nadaljevanju pa so bile poglobljeno predstavljene teme povračila stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza... Preberi več

Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanima jo naslednje: Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo? Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih pridelkih v bližini naselji, kjer je zaradi… Preberi več

Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanima jo, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s pomočjo kmetom, ki… Preberi več

Novi gradbeni zakon (GZ-1) ter prijava začetka gradnje za enostavne objekte

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede postopanja na podlagi druge alineje 1. odstavka 6. člena (gradnja na podlagi prijave začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja), 2. odstavka 9. člena (pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje) Gradbenega zakona (GZ-1)… Preberi več