Zakonodaja - stran 112 od 120

Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal. Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi podrobnejše tehnične… Preberi več

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015

S strani URSZR smo bili pozvani, da jim do 30.12.2014 sporočimo predloge za aktivnosti, ki bi jih URSZR vključil v Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015. Prav tako vas vljudno prosimo, da nam do 15.1.2015 posredujete poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za… Preberi več

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUP

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije je prejela na Vladi RS določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. S predlaganim zakonom se: -pripozna vodni in podnebni sklad; -natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar… Preberi več

Nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki predvideva spremembe in dopolnitve sledečih določb: Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o vrtcih, Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Vljudno naprošamo, da nam… Preberi več

Novi predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam dne 12.11.2014 posredovala predlog sprememb Zakona o trgovini. V predlagani prvotni spremembi 6. člena ZT-1 je bil dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

V usklajevanje smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju. Predlagane spremembe uredbe zasledujejo cilj usklajenosti uredbe z drugo zakonodajo na območju gradenj in posegov v prostor ter s terminologijo, ki jo uporablja Zakon… Preberi več

Predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki spreminja tudi določbo 6. člena ZT-1, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. V predlagani spremembi 6. člena ZT-1 je dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega… Preberi več