Zakonodaja - stran 81 od 122

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja ministrstva pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah v Republiki… Preberi več

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje,… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Temeljni cilj predloga zakona je sprememba definicije kmetijskega gospodarstva in nosilcev kmetijskega gospodarstva, sprememba določil glede vodenja postopkov, ureditev področja podnebnih sprememb, varstva potrošnikov, postopkov doniranja hrane, ureditev začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, natančnejša določitev vodenja zbirk… Preberi več

Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani. Vabila s programom najdete na tej povezavi. Na dogodku bo med drugim… Preberi več


10 Maistrova ulica, Ljubljana, Slovenija

Novo besedilo Uredbe o upravnem poslovanju

Na spletni strani E-demokracija smo zasledili novo besedilo Predloga Uredbe o upravnem poslovanju, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi. Vaše morebitne pripombe in predloga nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 6. septembra.

Predlog Zakona o gasilstvu

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi. V predlogu zakona se dodaja možnost, da gasilci opravljajo tudi naloge, ki predstavljajo pridobitno dejavnost. Prav tako je sedaj v 32. členu navedeno, da v primeru aktivacije državnega načrta, neposredne stroške krije država…. Preberi več

Predlog Zakona o spremembah Zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ministrstvo za notranje zadeve nam je v obravnavo posredovali Predlog za Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki si ga v celoti lahko preberete na tej povezavi. V predlogu zakona je posebej potrebno izpostaviti 29. člen predloga (ki spreminja 86. člen veljavnega zakona), ki spreminja pravice ožjih družinskih članov po… Preberi več

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav... Preberi več

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa... Preberi več