Pojasnila ministrstev

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 56. členom ZUreP-3, pri pripravi… Preberi več

Ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah – pojasnilo MOP

Kmetijsko gozdarska zbornica je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah v katerem ponovno predlagajo spremembo ureditve komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271). Odgovor MOP prilagamo TUKAJ.

Navodilo glede vpisovanja kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli navodilo za vpisovanje kazenskih točk v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu v primerih obravnave storilcev cestnoprometnih prekrškov v skladu z Direktivo (EU) 2015/413 in storilcev cestnoprometnih prekrškov iz drugih držav. V  skladu z navedenim navodilom, Ministrstvo za pravosodje dopolnjuje navodilo št. 71001/2017/3 z dne 7 11. 20217,… Preberi več

MOP seznanil UE in občine o enotnem izvajanju prostorske in gradbeno zakonodaje

V torek, 29.11.2022 je preko spleta in v organizaciji in izvedbi Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) potekal triurni seminar Kako enotno izvajati prostorsko in gradbeno zakonodajo. Zakona ZUreP-3 in GZ-1 sta namreč prinesla nekaj novosti, zaradi česar je seminar namenil fokus poenotenju razumevanja in izvajanja posameznih aktualnih vsebin obeh zakonov vezanih na... Preberi več

Predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil 11. 10.  2022 objavljen v Uradnem listu RS. Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje… Preberi več


Ljubljanska cesta 12f, Trzin, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občinah

Ministrstvo za kulturo je pripravilo podrobnejša navodila o označevanju kulturnih spomenikov z modrim ščitkom. V času vojne v Ukrajini je označevanje kulturnih spomenikov z modrim ščitkom vedno bolj aktualno. Ministrstvo za kulturo (MK) je v lanskem letu sprejelo prenovljen Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 94/21), ki je usklajen z mednarodnimi  haaškimi konvencijami.... Preberi več

Pojasnila MOP k izdaji lokacijske informacije

Z vami delimo pojasnilo, vezano na dopis, v katerem je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj obrazec za izdajo lokacijske informacije ne vsebuje možnosti, s katero bi lahko podali zgolj informacijo o namenski rabi zemljišča, ločeno od drugih podatkov. Prav tako je bilo v dopisu zavedeno,  da je opredelitev v drugem odstavku 326. člena ZUreP-3 pomanjkljiva, ter… Preberi več

Navodilo in pojasnilo MOP glede obveznosti plačila komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

Ministrstvo za okolje in prostorje v zadnjem času prejelo informacijo več občin, da posamezne upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte ne upoštevajo, da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za nezahtevne objekte. Z namenom, da se ta problematika razjasni in v izogib nadaljnjemu napačnemu postopanju pri izdaji gradbenih… Preberi več

MOP delil pojasnilo k izdaji lokacijske informacije

Prejeli smo pojasnilo k izdaji lokacijske informacije, ki je predpisana v 297. členu Zakonu o urejanju prostora, ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, v njem pa je v predpisana med drugim tudi Lokacijska informacija. Pravilnik o lokacijski informaciji je bil objavljen v uradnem listu 8. julija… Preberi več