Pojasnila ministrstev - stran 17 od 22

Vloga občine v zadrugi

Iz Sekretariata SOS smo na Računsko sodišče naslovili prošnjo za pomoč pri razjasnitvi vloge občine ali več občin v turistični zadrugi oziroma kooperativi. V začetku julija smo namreč izvedli posvet na temo turističnih kooperativ, kjer so se predstavile dobre prakse iz sosednjih držav in za vzpostavitev turističnih zadrug ali kooperativ je precejšnje zanimanje v različnih... Preberi več

Obvestilo glede objave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Obveščamo vas, da je Državni zbor dne 12. 7. 2016 na 21. redni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) . Dne 18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z navedenim zakonom. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan... Preberi več

Odpoved pravici do sodnega varstva, ZUVza

Ministrstvo za javno upravo je na zaprosilo Ministrstva za pravosodje podalo mnenje o odpovedi pravici do pravnega sredstva v postopkih po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti in Zakonu o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah. Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2016

Obveščamo vas, da bo v petek, 22. 7. 2016, v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2016 dalje znaša 3,71 eurov. Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja… Preberi več

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – podlage za zavarovanje

Skupnost občin Slovenije vam na tej povezavi posreduje POJASNILO glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E. In sicer glede preverjanja pogojev po 3. ea členu (OPPN). Gre za povezavo na pojasnilo MKGP z dne 4.7.2016 – objavljeno na spletni strani SOS: Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3…. Preberi več

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3. ea členu (OPPN)

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E, in sicer v zvezi s preverjanjem pogojev po 3. ea členu (OPPN). Na sledečih povezavah si lahko preberete celotno POJASNILO in priloge k temu: VLOGA ZA DOSTOP DO ZBIRK PODATKOV, VZOREC IN… Preberi več

Navodila za CSD-je glede ustavne odločbe o subvencijah tržnih najemnin

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo navodila za CSD-je glede postopkov po uradni dolžnosti,  zaradi ustavne odločbe Ustavnega sodišča o subvencijah tržnih najemnin, ki je ugotovilo neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo. Med drugim navajajo, da je v ISCSD2 od… Preberi več

Navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava

  Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZRLI) kot krovni zakon med drugim v tretjem odstavku 16.b člena določa pravno podlago, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim… Preberi več

Zaračunavanje upravne takse

Skupnost občin Slovenije je z namenom poenotenja zaračunavanja upravnih taks s strani lokalnih skupnosti zaprosila pristojni ministrstvi po uradnem pojasnilu. Gre za vprašanje zaračunavanja upravne takse v primeru prijave obratovalnega časa gostinskih obratov (Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,… Preberi več

Pojasnilo ministrstva in predlog izjave za finančno jamstvo za odlagališča odpadkov

Obveščamo vas, da je 19. 5. 2016 Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov in jo sprejela. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov: – dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča... Preberi več