Pojasnila ministrstev - stran 18 od 22

Predstavljene aktivnosti ministrstev za znižanje stroškov občin

V četrtek, 12. maja je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med predstavnicami in predstavniki ministrstev in skupnosti občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Na sestanku so bili prisotni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj... Preberi več

Priporočila MOP glede odmere NUSZ

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ( ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 96/15). Glede na pojasnila Ministrstva za finance in možnost, ki jo daje 58. člen... Preberi več

Pojasnila glede vloge NO pri proračunu in zaključnem računu občine

Služba za lokalno samoupravo (MJU) je dopolnila že izdana pojasnila z novima odgovoroma, ki se nanašata na to ali nadzorni odbor (NO) lahko nadzoruje proračun in zaključni račun občine ter glede odtujitve dokumentacije pri opravljanju nadzora. Ugotovili so, da je najpogostejša napaka, ki jo ugotavljajo pri opravljenih pregledih statutov, da statut določa, da NO vsako leto opravi… Preberi več

Odgovor SKZG RS na dopis SOS v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na SKZG RS in ureditve evidenc v registru zemljišč SKZG RS

Skupnost občin Slovenije je 4.3.2016 na pristojne službe naslovila dopis v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ureditev evidenc v registru zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ter jih pozvala k urgentnemu ukrepanju. Danes, 1.4.2016 smo s strani Sektorja za poslovno organizacijo,... Preberi več

Obveznost imenovanja tajnika oz. direktorja občinske uprave

V Skupnosti občin Slovenije smo Ministrstvo za javno upravo prosili za pojasnilo v zvezi z imenovanjem tajnika občinske uprave. Zanimalo nas je ali lahko podpisuje dokumente v upravnih zadevah oseba, ki je pooblaščena s strani župana ter ali lahko občina posluje brez tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave. Odgovor MJU lahko preberete tukaj. 

Odgovor MOP na stališče glede osnutka Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. V skladu z vsebino osnutka je… Preberi več

Obračun nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z obračunom nadomestil plače v javnem sektorju, saj ugotavljajo, da v javnem sektorju pri izvajanju predpisov, ki urejajo obračunavanje plač in nadomestil plač ter vodenje evidence ur odsotnosti z dela ni povsem enotnega pristopa in enotnega  razumevanja teh predpisov. Pripravili so POJASNILO in PRILOGO, iz katere je razvidno,… Preberi več

Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede napredovanja v višji plačni razred in naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15. V skladu z zakonom javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar... Preberi več