Pojasnila ministrstev - stran 19 od 23

Navodila za CSD-je glede ustavne odločbe o subvencijah tržnih najemnin

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo navodila za CSD-je glede postopkov po uradni dolžnosti,  zaradi ustavne odločbe Ustavnega sodišča o subvencijah tržnih najemnin, ki je ugotovilo neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo. Med drugim navajajo, da je v ISCSD2 od… Preberi več

Navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava

  Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZRLI) kot krovni zakon med drugim v tretjem odstavku 16.b člena določa pravno podlago, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim… Preberi več

Zaračunavanje upravne takse

Skupnost občin Slovenije je z namenom poenotenja zaračunavanja upravnih taks s strani lokalnih skupnosti zaprosila pristojni ministrstvi po uradnem pojasnilu. Gre za vprašanje zaračunavanja upravne takse v primeru prijave obratovalnega časa gostinskih obratov (Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,… Preberi več

Pojasnilo ministrstva in predlog izjave za finančno jamstvo za odlagališča odpadkov

Obveščamo vas, da je 19. 5. 2016 Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov in jo sprejela. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov: – dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča... Preberi več

Predstavljene aktivnosti ministrstev za znižanje stroškov občin

V četrtek, 12. maja je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med predstavnicami in predstavniki ministrstev in skupnosti občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Na sestanku so bili prisotni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj... Preberi več

Priporočila MOP glede odmere NUSZ

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ( ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 96/15). Glede na pojasnila Ministrstva za finance in možnost, ki jo daje 58. člen... Preberi več

Pojasnila glede vloge NO pri proračunu in zaključnem računu občine

Služba za lokalno samoupravo (MJU) je dopolnila že izdana pojasnila z novima odgovoroma, ki se nanašata na to ali nadzorni odbor (NO) lahko nadzoruje proračun in zaključni račun občine ter glede odtujitve dokumentacije pri opravljanju nadzora. Ugotovili so, da je najpogostejša napaka, ki jo ugotavljajo pri opravljenih pregledih statutov, da statut določa, da NO vsako leto opravi… Preberi več

Odgovor SKZG RS na dopis SOS v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na SKZG RS in ureditve evidenc v registru zemljišč SKZG RS

Skupnost občin Slovenije je 4.3.2016 na pristojne službe naslovila dopis v zvezi s problematiko preobremenitve občin v projektu dokončanja prenosov zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ureditev evidenc v registru zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ter jih pozvala k urgentnemu ukrepanju. Danes, 1.4.2016 smo s strani Sektorja za poslovno organizacijo,... Preberi več

Obveznost imenovanja tajnika oz. direktorja občinske uprave

V Skupnosti občin Slovenije smo Ministrstvo za javno upravo prosili za pojasnilo v zvezi z imenovanjem tajnika občinske uprave. Zanimalo nas je ali lahko podpisuje dokumente v upravnih zadevah oseba, ki je pooblaščena s strani župana ter ali lahko občina posluje brez tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave. Odgovor MJU lahko preberete tukaj.