Pojasnila ministrstev - stran 2 od 45

Pojasnilo MOP, vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka

Tokrat v okviru nove prostorske zakonodaje z vami delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka. Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ. Tovrstno prakso SOS podpira na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin v povezavi z novo sprejetimi ZUreP-3 in GZ-1. Pri tem opogumljamo preostale občine, da naslovijo sekretariat z drugimi relevantnimi pojasnili… Preberi več

SOS pridobila končno stališče MJU glede dviga cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo pozvala, da poda končno stališče v zvezi z dvigom cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin, saj imajo občine različno prakso glede priznavanja zahtevkov izvajalcev glede dviga cen na 10% v primeru fiksnosti cen pri gradnjah. Navedli smo dejansko stanje: Občina je izvedla postopek oddaje javnega naročila,... Preberi več

Pojasnilo MOP, vezano na gradnjo nezahtevnega objekta – nadstrešnice za teraso

Na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin glede nove prostorske zakonodaje z vami tokrat delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na gradnjo nezahtevnega objekta (nadstrešnice za teraso) in odmere komunalnega prispevka.  Pojasnilo občini je v celoti dostopno TUKAJ. Tovrstno prakso SOS podpira in pri tem opogumlja druge občine, da naslovijo sekretariat s preostalimi pojasnili MOP, ki bi… Preberi več

MOP nagovoril Občine in Upravne enote o novi gradbeno prostorski zakonodaji

V četrtek, 7.7.2022 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organiziralo seminar Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu. Uvodoma je Barbara Radovan udeležence nagovorila s cilji in namenom VII. dela ZUreP-3 (izvajanje posegov... Preberi več

Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim  Gradbenim zakonom (GZ-1). Na seminarju bodo tako obravnavani naslednji T E M… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih... Preberi več

Izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili pojasnilo glede izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč: “Namenska raba zemljišč prikazana v okviru izvornega prostorski akt (OPN) se navezuje na grafične podatke zemljiškega katastra v času nastanka OPN. Praviloma je to zemljiškokatastrski prikaz (ZKP). Meje parcel v zemljiškem katastru (po Zakonu o katastru nepremičnin pa... Preberi več

Pojasnilo glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 58/2022, je bila dne 29. 4. 2022 objavljena Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND) glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku… Preberi več

Študija ekonomske upravičenosti

Skupnost občin Slovenije je na podlagi vprašanja občine članice naslovila vprašanje pristojnemu ministrstvu na temo študije ekonomske upravičenosti. Občina članica pripravlja Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim bo občina članica podelila neposredno horizontalno koncesijo. Zanimalo nas je, ali je potrebno… Preberi več