Predlogi predpisov

Predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Vlada RS na podlagi osmega odstavka 21. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) izdaja predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Dokument je dostopen TUKAJ. Z Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter se podrobneje določa pravila... Preberi več

Predlog sprememb Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlo Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi. V predlogu Uredbe o požarni taksi, se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalnih premij, ki se mora plačati državi iz zavarovanj požarne nevarnosti iz 5% na 10%.   V predlogu Zakona o varstvu... Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Cilj zakona je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža… Preberi več

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Ministrstvo za finance je v medresorsko obravnavo posredovalo Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Predlog sprememb predvideva odprtje nekaterih novih kontnih postavk pridobitev soglasja Ministrstva za finance pred uvrstitvijo novega razreda, nove skupine kontov, nove podskupine kontov ali novega konta, v kolikor… Preberi več

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

V medresorski obravnavi je Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. S pravilnikom se določajo postopki za pripravo premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna, premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna, skupnih premoženjskih bilanc občin, skupne premoženjske bilance države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Objavljeni so tudi obrazci za poročanje in metodologija v skladu… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi Glavni cilji predlaganega zakona so: odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US, povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti… Preberi več

Osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.  V predlogu predpisa je predvideno, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij, od teh bo obvezno sežigati t.i. lahko frakcijo s številko odpadka 19 12 12, ki nastaja pri mehanski fazi obdelave mešanih komunalnih odpadkov, dopustno… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na spodnji povezavi. Posebej vas želimo opozoriti  na kratek rok za oddajo pripomb (do 30.11.2021), ter na morebitne povečane stroške občin.   V predlogu zakona se spreminja: Opredelitev »operativnih naloge gasilstva«, ki... Preberi več

Predlog Uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje v strokovno usklajevanje prejela Predlog Uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke. Uredba ureja način sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci v postopkih po Zakon o zaščiti otrok… Preberi več

17. seja predsedstva SOS v Zrečah

V sredo, 10. 11. 2021 je na Rogli potekala 17. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali: Črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi in osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027 Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš... Preberi več