Predlogi predpisov

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Z Odlokom se ustanovi Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, določijo njegove naloge, sestava in način delovanja. Predlog lahko preberete na povezavi TUKAJ. Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do srede 7. 12. 2022.

Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo uredbe se jasneje določa, da je do sofinanciranja po tej uredbi lahko upravičen tudi odkup odbitne franšize v primerih, ko je odbitna franšiza višja od 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka,… Preberi več

Osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

V pregled in  pripombe smo prejeli osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Pravilnik lahko preberete na povezavi TUKAJ. Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do 6. decembra 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi Glavni cilji predlaganega zakona so: odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US, povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti… Preberi več

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni... Preberi več

Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v javni razpravi

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami. Kakor so zapisali so nevladne in prostovoljske organizacije eden ključnih gradnikov civilne družbe, prispevajo k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. So pomemben partner in sogovornik pri načrtovanju politik, zakonodajnih in… Preberi več

Uredba o pitni vodi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja… Preberi več

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide

V obravnavi na Državnem zboru je predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona so določeni konkretni pogoji za dostopnost, da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in… Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi – poziv k pridobivanju mnenj oziroma stališč (ROK 18. 11. DO 12.00)

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) pred uradnim medresorskim usklajevanjem z namenom pridobiti mnenja oziroma strokovna stališča. Osnutek zakona lahko preberete TUKAJ. Osnutek ZDOsk-1 se osredotoča in odpravlja problematiko izvajanja veljavnega zakona v praksi ter pogosto nejasnost, nedorečenost, pravne praznine in težko razumljivost posameznih inštitutov. Poleg vira financiranja, statusa izvajalcev… Preberi več