Predlogi predpisov - stran 10 od 110

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju omogoča izvrševanje Zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki se na naša na vročanje dokumentov v elektronski obliki… Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek pravilnika sledi spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je uveljavila z Zakonom o… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od… Preberi več

Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Z zakonom se predlaga sprememba 74.č člena, ki ureja centralni imenik. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo. Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom zakona se predlaga ustanovitev nove mestne občine, in sicer bi mestna občina postala Občina Brežice. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe… Preberi več

Pravilnik o lokacijski informaciji v medresorski obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor nas je seznanilo, da je bil Pravilnik o lokacijski informaciji usklajen s podanimi pripombami, ter poslan v medresorsko usklajevanje. Pri tem so izpostavili, da je bilo s strani občin  (SOS, ZOS in ZMOS) podanih veliko pripomb in predlogov na Pravilnik, zaradi česar vam pošiljajo dopolnjen osnutek Pravilnika v ponoven vpogled…. Preberi več

Osnutek Pravilnika o OPN, OPPN in o vrstah namenske rabe prostora

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki v četrtem odstavku 37. člena določa, da minister predpiše podrobnejšo vrsto, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe prostora, v četrtem odstavku 50. člena zakon določa, da minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave prostorskih izvedbenih aktov in morebitne druge dokumentacije in… Preberi več

Osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki poenostavlja način izračuna odmerjene denarne kazni v postopkih legalizacije objektov, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek v obliki obrazca (tukaj) do… Preberi več