Predlogi predpisov - stran 2 od 110

Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava. Predlog uredbe določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Uredba bo ob sprejetju začela veljati 1. januarja 2023 in bo veljala do… Preberi več

Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Uredbe o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava. Predlog uredbe določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja  za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Uredba bo ob… Preberi več

Objavljen osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V javni obravnavi je osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Opozarjamo, da je na podlagi predloga uredbe okoljska dajatev po novem prihodek državnega proračuna in ne več občin. Vljudno vas prosimo, da vaše odzive z utemeljitvami pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 12. 2022.

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Z Odlokom se ustanovi Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, določijo njegove naloge, sestava in način delovanja. Predlog lahko preberete na povezavi TUKAJ. Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do srede 7. 12. 2022.

Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo uredbe se jasneje določa, da je do sofinanciranja po tej uredbi lahko upravičen tudi odkup odbitne franšize v primerih, ko je odbitna franšiza višja od 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka,… Preberi več

Osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

V pregled in  pripombe smo prejeli osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Pravilnik lahko preberete na povezavi TUKAJ. Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do 6. decembra 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi Glavni cilji predlaganega zakona so: odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US, povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti… Preberi več

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni... Preberi več

Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v javni razpravi

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami. Kakor so zapisali so nevladne in prostovoljske organizacije eden ključnih gradnikov civilne družbe, prispevajo k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. So pomemben partner in sogovornik pri načrtovanju politik, zakonodajnih in… Preberi več