Predlogi predpisov - stran 72 od 80

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil. V skladu s predlogom se prirejenim vozilom za prevoz vozil dolžine 22m dovoli vožnja po regionalnih in občinskih cestah. Vožnja po regionalnih in občinskih cestah je mogoča v kolikor to dovoli upravljavec ceste. Vljudno vas prosim,… Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija… Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je… Preberi več

Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal. Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi podrobnejše tehnične… Preberi več

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015

S strani URSZR smo bili pozvani, da jim do 30.12.2014 sporočimo predloge za aktivnosti, ki bi jih URSZR vključil v Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015. Prav tako vas vljudno prosimo, da nam do 15.1.2015 posredujete poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za… Preberi več

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUP

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije je prejela na Vladi RS določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. S predlaganim zakonom se: -pripozna vodni in podnebni sklad; -natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar… Preberi več

Nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki predvideva spremembe in dopolnitve sledečih določb: Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o vrtcih, Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Vljudno naprošamo, da nam… Preberi več