Predlogi predpisov - stran 73 od 80

Novi predlog besedila 6. člena Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam dne 12.11.2014 posredovala predlog sprememb Zakona o trgovini. V predlagani prvotni spremembi 6. člena ZT-1 je bil dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

V usklajevanje smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju. Predlagane spremembe uredbe zasledujejo cilj usklajenosti uredbe z drugo zakonodajo na območju gradenj in posegov v prostor ter s terminologijo, ki jo uporablja Zakon… Preberi več

Predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki spreminja tudi določbo 6. člena ZT-1, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. V predlagani spremembi 6. člena ZT-1 je dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega… Preberi več

Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje. V besedilu se odrobneje opredeli uporaba pravilnika, in sicer se pravilnik uporablja za prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih… Preberi več

ZKZ in trajno varovana kmetijska zemljišča

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli poziv za posredovanje pisnih predlogov potrebnih sprememb veljavnega ZKZ, in sicer v delu, ki se nanaša na določitev TVKZ in načrtovanje na kmetijskih zemljiščih. Predvsem se iščejo rešitve, ki bi postopek določitve TVKZ skrajšale in pocenile. Vaše predloge prosimo pošljite do 14.11.2014 na barbara.horvat@skupnostobcin.si.    Veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih Predlagan ZKZ-E z… Preberi več

Predlog ZLV in ZLS poslanske skupine

Obveščamo vas, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – skrajšani postopek. Poleg predvidene spremembe razloga za prenehanje mandata občinskih funkcionarjev, predvideva predlogmožnost odpoklica župana. V priponki vam posredujemo predložen predlog sprememb ZLS. Skupina poslank in poslancev je predložila tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah… Preberi več

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov

Sporočamo vam, da je v obravnavi Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), ki ga je DZ predložila poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasnejedo 21.11.2014.

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij, ki določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu s strani registriranih zavezancev.   Vaše morebitne pripombe predloge… Preberi več

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v medresorsko usklajevanju. Pretežen del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta. V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so… Preberi več