Predlogi predpisov - stran 77 od 81

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MKO vezan na spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tri vsebinske sklope (Državne pomoči, Vsebinsko urejanje ukrepov obnove, nege in varstva gozdov, Vzdrževanje gozdni cest). Pravilnik se usklajuje z veljavno Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Predlog sprememb… Preberi več

Uredba o izvajanju ukrepa LEADER

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela v pregled in podajo pripomb, stališč in mnenj predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Določa tudi pogoje in postopke… Preberi več

Osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa

Na spletni strani e- uprave je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa v RS za obdobje 2014-2023. Osnutek Akcijskega načrta si lahko ogledate na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka 20. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.Spreminja se jo zaradi opozorila s strani Generalnega direktorata za okolje Komisije v preteklem letu in uskladitvijo z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.   Prosimo vas, da vaše pripombe in… Preberi več

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

V javni obravnavi se nahaja Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za… Preberi več

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

V pregled smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. V skladu s predlagano spremembo predlagajo spremembo statusa sveta kohezijske regije. Ta ne bi bil več soglasodajalec (vlada mora pred sprejemom pridobiti soglasje),  postal bi posvetovalno telo. Sveta kohezijskih regij se bi pred sprejemom strateških dokumentov izrekla o predlogu, kar… Preberi več

Spremembe Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je MKO objavilo Predlog pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije. Predlog najdete tukaj in vas naprošamo, da ga pregledate in morebiti posredujete vaše mnenje na predlagano. Mnenja nam posredujte do torka, 27.maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri… Preberi več