• Domov
 • Dobava električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023

 

SEZNAM POSAMIČNIH NAROČNIKOV VKLJUČENIH V JN SOS za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Objava razpisne dokumentacije za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 28.09.2018 pod oznako naročila: JN006758/2018-B01 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, z dne 29.09.2018, Dokument 2018/S 188-424368.

 • Naročnik objavlja spremenjeno razpisno dokumentacijo s spremenjenim merilom in obdobjem fiksnosti cen ter rokom za prejem ponudb. Obvestilo objavljeno na portalu javnih naročil z dne 31.10.2018 z oznako JN006758/2018-K03 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, z dne 29.10.2018, Dokument 2018/S 211-482309.
 • Naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije: popravek in čistopis razpisne dokumentacije. Oznaka naročila na portalu javnih naročil, z dne 18. 10. 2018 je JN006758/2018-K02 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, z dne 19. 10. 2018, Dokument 2018/S 202-459260.
 • Pristopnik k skupnem javnemu naročilu je tudi: Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 44274 Žirovnica.
  Električna energija po tem javnemu naročilu se bo dobavljala tudi pooblaščencu za izvedbo skupnega javnega naročila Skupnosti občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.
  Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da natančneje opredeljuje obdobje dobave : Izbrani ponudnik bo električno energijo dobavljal 48 mesecev od dneva podpisa krovnega okvirnega sporazuma.
  Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se 22. člen Krovnega okvirnega sporazuma glasi: Okvirni sporazumu velja štiri leta, od podpisa dalje. Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dobavitelj bo dobavljal električno energijo do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma.
  Naročnik spreminja 14. člen Vzorca posamičnega okvirnega sporazuma glasi: Okvirni sporazumu velja do poteka veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko Skupnost občin Slovenije prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dobavitelj bo dobavljal električno energijo do poteka veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma.

 • Naročnik objavlja popravek obrazca Podrobni ponudbeni predračunPodrobni ponudbeni predračun-popravek. Oznaka naročila na portalu javnih naročil, z dne 5.10.2018 je JN006758/2018-K01, in v Uradnemu listu Evropske unije, z dne 6.10.2018, Dokument 2018/S 193-436363.

 


Nazadnje posodobljeno: