STRANKAM OKVIRNIH SPORAZUMOV

Zadeva: Odpiranje konkurence – povabilo k predložitvi ponudb

Veza: Javno naročilo: Dobava električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje treh let, SOS – EE 01/2015

Naročnik Skupnost občin Slovenije je na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedel postopek oddaje skupnega javnega naročila z oznako SOS EE – 01/2015 po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I – v nadaljevanju: ZJN-2) za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 10. 2015 pod številko: JN7406/2015 in v Uradnem listu EU dne 27.10.2015, Dokument 2015/S 208-377311.

Naročnik je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenil krovni okvirni sporazum za obdobje šestintrideset (36) mesecev.

V skladu s poglavjem 3. Način oddaje javnega naročila v Povabilu in navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku, SOS – EE 01/2015 in v skladu z 10. členom krovnega okvirnega sporazuma vabimo, da v postopku odpiranja konkurence predložite ponudbo za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje 12. mesecev, od 1. 4. 2018 do vključno 31. 3. 2019.

Posebej opozarjamo, da mora »novi« najugodnejši dobavitelj po odpiranju konkurence v skladu s 2. členom krovnega okvirnega sporazuma za naročnika in posamične naročnike, v okviru nove pogodbene cene, urediti vse potrebno za zamenjavo dobavitelja za vsa merilna mesta s pravočasno sklenjenimi posamičnimi pogodbami (posamičnimi okvirnimi sporazumi)[1] za dobavo električne energije v obdobju od 1. 4. 2018 dalje oz. z dnem izvedbe zamenjave dobavitelja, ki ga določi pristojni sistemski operater distribucijskega omrežja, do vključno 31. 3. 2019.

Naročnik objavlja na spletni strani:

Ponovno odpiranje konkurence se izvaja na klasični način. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnico/ovojnice mora ponudnik obvezno nalepiti izpolnjen obrazec »ponudba«.

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje do vključno dne 15. 12. 2017 do 12. ure na naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor. Ponudbe se morajo oddati osebno v vložišču naročnika ali poslati s priporočeno pošiljko po pošti.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku. V primeru, da ponudnik ponudbe ne bo predložil do roka opredeljenega v tem povabilu, se šteje, da v obdobju za katerega se odpira konkurenca ponudnik pri izbiri ne bo sodeloval, kar pomeni neizvajanje določil krovnega okvirnega sporazuma.

Javnega odpiranja ponudb ne bo. Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o ponovnem odpiranju konkurence.

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PREDRAČUN«:

Ponudnik mora v obrazec »predračun« po kategorijah MT (manjša dnevna tarifa), VT (večja dnevna tarifa) in ET (enotna dnevna tarifa) vpisati cene za 1 kWh za posamezno kategorijo električne energije glede na ocenjeni letni obseg porabe električne energije, ki bodo veljale za obdobje 12 mesecev (tabela 1 in 2 obrazca »predračun«)

Prav tako mora ponudnik vpisati še končno ponudbeno ceno z DDV in trošarino (tabela 3 v predračunu)

V cenah električne energije ni všteta cena za uporabo omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o dostopu do omrežja.

Ponudnik električne energije zagotavlja, da bo cena blaga, za pogodbeno obdobje fiksna, ne zagotavlja pa pokritja morebitnih sprememb trošarine, davka na dodano vrednost, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ali katerih koli drugih elementov, ki jih določajo pristojne državne institucije in jih je dolžan zaračunati dobavitelj električne energije, saj so vse spremembe izven vplivnega območja dobavitelja, zato ti elementi ne morejo biti sestavni del ponudbene cene.

Ponudbene cene v stolpcu 3 tabele 1 in 2 obrazca »Predračun« ne vsebujejo:

  • davka na dodano vrednost, ki se obračunava skladno z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15),
  • trošarine na električno energijo, ki se obračunava skladno z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16),
  • prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
  • morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj.

Morebitni popusti dobavitelja morajo biti zajeti v stolpcu 3 tabele 1 in 2. Ponudnik vpiše v stolpec 3 in 4 tabele 1 in 2 v predračunu ceno v EUR in sicer na pet decimalnih mest. Vrednosti skupaj (zmnožek okvirne količine in cene za kWh) pa morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

Cene elektrike morajo biti izražene v evrih (EUR). Stolpec 4 in 6 v tabeli 1 in 2 ter stolpec 2 v tabeli 3 morajo vključevati elemente, iz katerih so sestavljene (trošarina obračunana po Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)) ter davke in morebitne popuste, kar pomeni, da morajo cene v ponudbi zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila.

Cene so končne in fiksne za obdobje od 1. 4. 2018 dalje oz. z dnem odobritve zamenjave bilančne skupine posameznega merilnega mesta, ki ga določi sistemski operater distribucijskega omrežja, do vključno 31. 3. 2019.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca »Predračun«.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal skladno z javnonaročniškimi predpisi.

Odgovorna oseba ponudnika obrazec »predračun« podpiše in žigosa (v kolikor ponudnik posluje z žigom).

[1] Vzorec posamičnega okvirnega sporazuma je del razpisne dokumentacije in je priloga povabila.


Nazadnje posodobljeno: