Zveza Alpe Jadran

ZVEZA ALPE-JADRAN

Zveza Alpe JadranV petek 25.4.2014 sta na Brdu pri Kranju slavnostno podpisala Ustanovno listino Zveze Alpe Jadran predsednik SOS, Anton Štihec in predsednik Zveze Alpe Jadran, deželni glavar Koroške, dr. Peter Kaiser.

Skupnost občin Slovenije je skladno s sklepom Vlade RS z dne 21. 11. 2013 pooblaščena za predstavljanje Republike Slovenije v Zvezi Alpe Jadran. Ministrstvo za zunanje zadeve in Skupnost občin Slovenije sta z dogovorom o sodelovanju med drugim določila tudi, da članarino v Zvezi plača ministrstvo. Zveza Alpe Jadran si je z novim imenom, prej je bila delovna skupnost, zadala tudi bolj operativna, vključujoča in sodelovanju bolj prijazna delovna pravila, ki so zapisana v Skupni izjavi in Pravilniku za organizacijo in delovanje Zveze Alpe Jadran.

ORGANIZIRANOST

Sedež Zveze Alpe Jadran je v Celovcu, predseduje ji župan Varaždinske županije gospod Radimir Čačić. Glavna telesa Zveze so Svet, Upravljalni odbor, Tematske koordinacijske točke (TCP), Generalni sekretariat in Kontaktne točke:

Svet Alpe Jadrana je skupščina vseh članov Kooperacijskega omrežja, ki se sestaja vsaki dve leti. Vsak član delegira po enega političnega predstavnika v Svet.

Upravljalni odbor tvorijo po en predstavnik kontaktnih točk in tematskih koordinacijskih točk (v nadaljevanju TCP). Upravljalnemu odboru predseduje Generalni sekretar, to je Mag. Thomas PSEINER, ali njegov namestnik. Člani imajo enake pravice in dolžnosti.

Cilj tematskih koordinacijskih točk (TCP) je vzpostaviti tematska omrežja med deležniki na različnih ravneh, podpirati, izdelati in izvajati skupne projekte. TCP so na razpolago vsem deležnikom v Kooperacijskem omrežju za nasvete v zvezi s podporami, iskanjem partnerjev in kot osrednja informacijska točka in komunikacijska platforma. (Tematske koordinacijske točke in kontaktne osebe)

Generalni sekretariat je pristojen za organizacijo administrativnega dela in za koordinacijo Kooperacijskega omrežja.

Vsi redni člani Kooperacijskega omrežja ustanovijo kontaktno točko (Contact Point) ali imajo pristop do ene kontaktne točke. (Seznam kontaktnih točk članic)

FINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV

Za financiranje pomembnih aktivnosti in projektov, ki so v interesu celotnega omrežja, uredijo članice skupen proračun, ki ga nadzoruje Upravljalni odbor in upravlja Generalni sekretariat. Višina skupnega proračuna se po koledarskem letu določi s sklepom Sveta Alpe-Jadrana ob prevzetju dveletnega predsedovanja in velja za ves čas predsedovanja. Prihodke skupnega proračuna tvorijo vplačane članarine članov. Izračun višine članarine se opravi na osnovi sklepa Sveta Alpe-Jadrana o načinu izračuna.

Izvleček pravil:

  • S sredstvi iz skupnega proračuna je mogoče načeloma financirati le skupne projekte, katerih pobudnik je Kooperacijsko omrežje, ter izdelavo in pripravo projektov za kandidiranje za finančna sredstva iz programov Evropske unije. V skupnem projektu morajo sodelovati najmanj trije člani iz treh različnih držav (izjema so projekti Generalnega sekretariata v skladu s točko 4.4.3. Pravilnika za organizacijo in delovanje). Načeloma morajo vsi člani imeti možnost sodelovanja v skupnem projektu.
  • Za financiranje skupnih projektov se lahko pošlje prošnja Upravljalnemu odboru prekoTCP ali Generalnega sekretariata.
  • Za prošnje za financiranje je treba uporabiti obrazec, ki ga je dal na razpolago Upravljalni odbor. Prosilec mora poskrbeti, da bo prošnja posredovana vedno v angleščini.
  • Predsedujoči Generalnega sekretariata kot tudi predsedujoči Upravljalnega odbora obvestita prosilca o odločitvi tega telesa v zvezi s prošnjo.
  • Prosilec, ki mu je bila odobrena subvencija iz skupnega proračuna, mora Generalnemu sekretariatu posredovati obračun porabe sredstev z dokazili stroškov. Generalni sekretariat preverja obračun.
  • Generalni sekretariat lahko izplača subvencijo šele po zaključku projekta in po predložitvi računov.
  • Če se v terminu za realizacijo projekta, predvidenem v prošnji za financiranje, odobrene subvencije zakonito ne uporabi, mora Generalni sekretariat po predhodnem obvestilu prosilca Upravljalnemu odboru podati predlog za preklic vezave sredstev.
  • Za kontrolo vodenja računa Alpe-Jadrana s strani Generalnega sekretariata je zadolžen Svet Alpe-Jadrana.
  • Prošnje za financiranje se morajo oddati Generalnemu sekretariatu najmanj dva tedna pred sejo Upravljalnega odbora.
  • Nepravočasno prispele ali nepopolne prošnje se izključijo iz postopka.

POVEZAVE IN DOKUMENTI