dr. Aleksander Jevšek in Branko Ledinek – primopredaja poslov

V torek, 21.5.2019 je potekala 1. redna seja predsedstva SOS, z novoizvoljenimi članicami in člani predsedstva SOS. Za naslednjih petnajst mesecev je kot prvi tudi uradno prevzel predsedovanje organizaciji dr. Aleksander Jevšek, ki je na volilni skupščini aprila letos prejel največje število glasov med mestnimi občinami, ki so članice SOS. Dogovorjeno je bilo, da bo kot drugi predsedstvo vodil Peter Misja, predsednik Sekcije ostalih občin in kot tretja Jasna Gabrič, predsednica Sekcije občin s sedeži upravnih enot. Novi predsednik SOS se je tudi zahvalil Branku Ledineku, za njegovo vodenje predsedstva v preteklem mandatnem obdobju.

Županje in župani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme:

  • Sodelovanje Skupnosti občin Slovenije in Računskega sodišča Republike Slovenije

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS je uvodoma izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem s Skupnostjo občin Slovenije. Povedal je, da si v prihodnosti Računsko Sodišče želi še bolj poglobiti sodelovanje z občinami. V ta namen bi želeli v prihodnosti pripraviti nekaj vprašalnikov k najbolj perečim temam kot npr. stanje cestnega omrežja, lastništvo pokopališč in njihova širitev ali pregled nad področjem financiranja gasilske službe.

Prav tako bi želeli podrobneje pregledati področje standarda javnih storitev. Nerazumljivo namreč je, da na državnem nivoju ne obstaja metodologija s katero bi bilo možno izmeriti ali se javna storitev izvaja in ali se izvaja v zadostnem obsegu. Zlasti bi takšna metodologija bila pomembna za storitve kot so dostop do bankomatov, poštnih storitev, izpostav upravnih enot, davčnih uprav ipd. na odročnejših lokacijah, kjer država ukinja izpostave ali močno omejuje obseg teh storitev, pa še to le pod pogoji, da del stroškov storitev plačuje lokalna raven (kar ni naloga lokalnih skupnosti). Županje in župani so predlagali še, da se Računsko sodišče posveti podrobneje tematiki lekarniške dejavnosti. Glede poročila Delovne skupine za zniževanje stroškov občin je povedal, da bo Računsko sodišče zaključno poročilo pregledalo in naslednje leto opravilo revizijo učinkov procesa nižanja stroškov občin.

  • Pobuda za ustanovitev pokrajin

Županje in župani so se ponovno posvetili tematiki ustanavljanja pokrajin. Aleksander Jevšek je podal informacije o sestanku s predsednikom RS glede pokrajin. V ponedeljek 13. maja je potekalo prvo delovno srečanje predsednikov asociacij občin na temo pokrajin pri predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju. Povedal je, da so na sestanku predsednikov Skupnosti občin, Združenja občin in Združenja mestnih občin, predsednika državnega sveta in dr. Boštjana Brezovnika s predsednikom republike Borutom Pahorjem zastavili pričetek obširnega družbenega in političnega dialoga za ustanovitev pokrajin.

Boštjan Brezovnik iz Pravne fakultete v Mariboru je v nadaljevanju povedal, da so pripravili zaključno poročilo strokovnih študij v okviru projekta uvedbe pokrajin v RS. Povedal je, da je predlog ustanovitev pokrajin kot razvojnih entitet s pokrajinskimi sveti, katerih članice oz. člani bodo županje oz. župani občin na območju posamezne pokrajine, ki bodo izmed sebe izvolili predsednika pokrajine. Še vedno pa je odprto vprašanje in potreben bi bil dogovor o številu pokrajin in vsebinskih nalogah.

Župani so pobudo podprli, saj prepoznavajo potrebo po ustanovitvi pokrajin na terenu že dlje časa, vendar takšnih pokrajin, ki bodo imele razvojno vlogo. Predsedstvo SOS je tudi pooblastilo dr. Brezovnika, da v okviru ožje delovne skupine pripravi koncept in ustrezne zakonodajne predloge na podlagi katerih bo opravljena temeljita razprava znotraj Skupnosti občin Slovenije oz. med županjami in župani.

  • Informacija o delu delovne skupine za nižanje stroškov občinam

Predsedstvo se je seznanilo z informacijami o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, v sklopu katere sicer pogovori o ukrepih še potekajo. V mesecu juniju bo nato pripravljeno zaključno poročilo.

Glede nekaterih še odprtih vprašanj je predsedstvo SOS predlagalo, da se dvigne odstotek dovoljenega zadolževanja lokalnih skupnosti, saj bi s tem občinam ob pomanjkanju tekočih finančnih sredstev omogočilo bolj aktivno vodenje razvojne politike lokalne skupnosti.

Prav tako so se odzvali na predlog ministrstva, da se v formulo za izračun finančnih sredstev za občine vključi utež o številu zaposlenih v zavodih, s čemer ministrstvo predvideva zmanjševanje pritiska na finance občin zaradi dviga plač zaposlenih. Ta pritisk je v občinah z večjim številom zavodov večji kot v tistih z manjšim številom javnih zavodov. Županje in župani so predlagali, da ministrstvo svoj predlog natančneje razdela, saj takšna rešitev, če ni sistemska lahko vnese nova neravnovesja. Predsedstvo SOS obenem predlaga, da Vlada išče nadaljnje rešitve, predvsem pa, da občinam zagotovi nalogam primerne finančne vire.

***

Predsedstvo SOS je tudi določilo komisije in delovne skupine SOS ter odprlo postopke za imenovanja, imenovalo člane strateških delovnih skupin SOS za decentralizacijo in participativni proračun, imenovalo člana in nadomestnega člana v usmerjevalno skupino mreže za podeželje, odprlo evidentiranja članic/članov v Odbor regij, v Slovensko delegacijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in za delegata na skupščini mreže NALAS, obravnavalo pobudo občine Grosuplje za spremembo meril CTN, predloge SOS za učinkovitejšo uporabno mreže polnilnic širom EU in dopis na to temo evropski komisarki Violeti Bulc, se seznanilo s prihajajočim sestankom na temo lahke frakcije odpadkov in s pobudo Državnega sveta za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 54. člena ZIPRS za 2018 in 2019.

 

 

< Vse aktualne novice