V torek, 28.6.2016, je v občini Ivančna Gorica potekala 11. redna seja predsedstva. Članice in člani so obravnavali naslednje teme:

  • Evropska sredstva za potrebe občin in dogovori za razvoj regij

Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko je na začetku predstavil stanje o tem kje je Slovenija s kohezijsko politiko v obdobju 2014-2016 in možnosti za naprej za lokalne skupnosti in regije. Zbranim predstavnikom občin je povedal, da ima Slovenija v tem programskem obdobju za 1 milijardo € manj sredstev kot v preteklem obdobju, ki so razdeljena na 11 tematskih ciljev. Sredstva so v večini usmerjena v podjetništvo in ne v razvoj lokalnih okolij. Tako se bo pristop od spodaj navzgor izvajal preko celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjene mestnim občinam (ca. 120 mio. EUR), skozi mehanizem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), kjer bo na voljo ca 70 mio. EUR, poleg tega se je začel teritorialni dialog z razvojnimi regijami, ki bo na koncu privedel do sklenitve dogovorov za razvoj regij.

Med  drugim je povedal, da se bo pristop izvajal od spodaj navzgor preko urbane komponente OPja, skozi mehanizem CLLD, poleg tega pa se je začel teritorialni dialog z razvojnimi regijami, ki bo na koncu privedel do sklenitve dogovorov za razvoj regij ( naj bi bil še v tem letu), v čemer vidi tudi priložnosti za lokalne skupnosti.

Županje in župani so poudarili, da je sredstev za razvoj lokalnih skupnosti glede na realne investicijske potrebe na terenu veliko premalo, predvsem pa so poudarili, da se je Slovenija nove perspektive lotila brez konkretne analize razvojnih potreb v regijah, kljub stalnim opozorilom pa je država spregledala tudi potrebe po vlaganjih v komunalno infrastrukturno omrežje. Izrazili so prepričanje, da je možno spremeniti obstoječe operativne programe in tudi znotraj obstoječih programskih dokumentov najti poti in rešitve, ki bodo občinam omogočile črpanje sredstev in uravnotežile možnosti za lažji sorazmerni razvoj regij ter pozvali gospoda Suvorova, da informacije, skupaj s pozivom za odprtje pogovorov, posreduje ministrici za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

  • Problematika razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah v vodovodno omrežje

Zbrani župani in županje so se posvetili problematiki razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah iz evropskih sredstev v vodovodno omrežje, saj naj bi bili po uredbi o metodologiji za določitev cen komunalnih storitev omrežnina in vodarina v vseh sodelujočih občinah določeni enotno, v nasprotnem primeru bi se naj   pridobljena sredstva vračala. Zaradi visoke vrednosti investicije je višina omrežnine, v katero se mora zaračunati amortizacijska vrednost le te, občutno višja kot pred investicijo, medtem ko bi občine želele vplivati na znižanje tega stroška za občanke in občane. Do zapletov pri reševanju tega vprašanja med občinami prihaja predvsem zaradi različnega tolmačenja predmetne problematike na Ministrstvu za okolje in prostor, Računskem sodišču in drugih državnih institucijah, ki so za to področje pristojne. Skupnost občin Slovenije bo v skladu z odprtimi vprašanji na razpravi pozvala Ministrstvo za okolje in prostor k razrešitvi te problematike.

Predsedstvo je prav tako sprejelo sklep, da se pozove občine članice, da  na sekretariat SOS posredujejo morebitna odprta vprašanja glede Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  (Uredba Medo) in razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah iz evropskih sredstev v vodovodno omrežje, z namenom izpostavitve odprtih vprašanj na posvetu, ki bo potekal v organizaciji SOS dne, 6.7.2016.«

  • Projekt promocije strpnosti in deklaracija o načelih strpnosti

Dr. Nejc Jelen iz Izobraževalnega centra Eksena županjam in županom predstavil prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti. V okviru projekta izvajajo tudi svečano turnejo strpnosti, v okviru katere so se do sedaj uradno srečali z župani Maribora, Celja, Ptuja, Nove Gorice, Murske Sobote, Slovenj Gradca, Kamnika in Slovenskih Konjic, ki so jim svečano poklonili slavnostno knjižico s prevodom Unescove Deklaracije. Zbrane županje in župani so projekt in prizadevanja organizacije za strpnost v slovenskem prostoru pozdravili, in zagotovili podporo pri razširjanju informacij o deklaraciji.

  • Delo komisij SOS

Predsedstvo SOS se je seznanilo, da je potekala seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS, na kateri je bil predstavljen projekt „LL SEE in Training of trainers“, izvedena je bila tudi delavnica na temo Project cycle management (PCM), predstavljena so bila FIDIC pravila, člani komisije pa so odšli tudi na ogled naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh in se seznanili  z izvedbo projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«.

Prav tako sta se sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine.

Predsedstvo SOS je sprejelo sklepe, da zavračajo predlog MOP-a glede prenašanja pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi koli gradbenimi objekti, glede gradnje in nadzora nad posegi v prostor, ki so gradnja objektov, predlagajo, da se zagotovijo rešitve vse na enem mestu na ravni države (VEM),  predlagali pa so tudi, da se z zakonom omogoči, da občine z odloki lahko urejajo in nadzirajo tiste posege v prostor, ki vplivajo na zunanji izgled naselij in prostora, ne pomenijo pa gradnje objektov.

  • Odprto pismo o katastrofalnih razmerah v slovenskih muzejih in galerijah

Predsedstvo SOS se je seznanilo z odprtim pismom Skupnosti muzejev Slovenije o katastrofalnih razmerah v slovenskih muzejih in galerijah. Članice in člani predsedstva SOS so podprli prizadevanja Skupnosti muzejev Slovenije, ter predlagali, da se predstavnik le-teh udeležijo prihodnjih pogajanj oziroma dogovorov o višini povprečnine s predstavniki občin.

  • Namera o vzpostavitvi slovenske turnokolesarske poti

Planinska zveza Slovenije si prizadeva za vzpostavitev slovenske turnokolesarske poti, saj je kolesarjenje čedalje pomembnejši turistični produkt, ki v deležu vsako leto raste. Planinska zveza Slovenije se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s prošnjo za pomoč pri navezavi stikov z občinami predvsem v delu, ki se nanaša na uporabo gozdnih cest v občinski lasti in označevanju turnokolesarske poti, kadar gre za zemljišča, ceste in usmerjevalne table v lasti lokalnih skupnosti. Predsedstvo SOS je prizadevanja za vzpostavitev turnokolesarske poti pozdravilo ter izkazalo podporo Planinski zvezi Slovenije.

  • Informacija o pripravi Zakona o lekarniški dejavnosti

Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, da ostro nasprotuje nadaljnji obravnavi predloga Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s predpisi, ki urejajo javne finance. Popolnoma se nasprotuje predlogu, posledica katerega bi bilo lastninjenje javnih zavodov in s tem nacionaliziranje občinskega premoženja.

Predsedstvo je tudi potrdilo evidentirane članice in člane komisij SOS, se seznanilo z informacijo o oddanem projektnem predlogu CircE v katerega je vključena tudi SOS, ideja projekta CircE pa je podpreti in izboljšati izvajanje obstoječih akcijskih načrtov za zeleno gospodarstvo. Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi problematiko zagotavljanja notranjih pravil za občine.

Galerijo s slikami si lahko pogledate na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice