V sredo, 19.4.2017, je v občini Kamnik potekala 16. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali:

  • Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o podeljevanju koncesij

Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje iz ministrstva za finance in sodelavca z ministrstva za finance so uvodoma izpostavili, da je gradivo v zvezi z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu in Zakonom o podeljevanju koncesij, ki se nahaja v javni obravnavi zgolj delovno gradivo, ki se ga bo glede na prejete pripombe dopolnjevalo. Povedali so, da je bil cilj ministrstva pri pripravi gradiva, da se v Zakonu o javno zasebnem partnerstvu ureja zgolj odnose med javnim in zasebnim delom, v Zakonu o podeljevanju koncesij pa zgolj postopek podeljevanja. Povedali so še, da bosta oba predloga usklajena tudi z Zakonom o gospodarskih javnih službah, ki ga ministrstvo pripravlja sočasno, vendar še ni pripravljen za objavo.

Županje in župani so izpostavili, da sta pripravljena zakona nomotehnično pomanjkljiva, vsebina je nejasna, nedorečena in dvoumna, predvsem pa je potrebno zagotoviti pravno varstvo v Zakonu o podeljevanju koncesij ter presoditi o primernosti Državne revizijske komisije kot organa nadzora za odločanje o zakonitosti postopkov podeljevanja koncesij (brez možnosti rednega ali izrednega pravnega sredstva – polnega sodnega varstva – zoper njeno odločitev). Novi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu se sprejema zaradi sistematične normativne ureditve instituta javno-zasebnega partnerstva, saj sedaj veljavni zakon ureja tako koncesijsko partnerstvo kot javno-zasebno partnerstvo. Poudarjeno je bilo, da je razlog za sprejem predpisa lažja preglednost ureditve obeh institutov v ločenih zakonih. V zvezi s tem so županje in župani izpostavili vprašanje smiselnosti sprejema novega zakona, ne da bi se z zakonom dejansko odpravile težave, ki so se pri izvajanju sedaj obstoječega predpisa izkazale za problematične, kot je na primer prenormiranost postopkov za zagotavljanje učinkovite in donosne javne infrastrukture. Županje in župani so poudarili, da bi na podlagi izkušenj bilo smiselno pri manjših projektih postopke poenostaviti in jih skrajšati. S predstavniki Ministrstva za finance je bilo dogovorjeno, da bodo pripombe v javni razpravi preučili in spremembe vnesli v predlog zakona, nato pa organizirali ponovno srečanje s Predsedstvom SOS, kjer bodo predstavljene spremembe zakonodajnega osnutka glede na upoštevane predloge lokalnih skupnosti.

  • Nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Člani predsedstva so posebno pozornost namenili obravnavi nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero se bi naj odpravljalo anomalije v plačni skupini B. Za odpravo anomalij bi po predlogu Uredbe bilo potrebno na letni ravni zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.706.463 EUR. Županje in župani so sicer podprli namene odprave anomalij, vendar so obenem poudarili da se spreminjajo plačni razredi vseh direktorjev, razen direktorjev občinskih uprav, pa čeprav so njihove odgovornosti neprimerljivo večje kot odgovornosti direktorjev javnih zavodov. Zato so se člani predsedstva strinjali, da ne podpirajo takšne uredbe za odpravo anomalij, ki ustvarja nove, hkrati pa opozorili, da se zaradi takšnih posegov sistem plač lahko sesuje. Prav tako so ponovno poudarili, da lokalne skupnosti nimajo finančnih zmožnosti za kritje višje uvrstitve plač direktorjev/ravnateljev, katerih plače se financirajo iz proračuna lokalnih skupnosti, saj Vlada RS že več let ne zagotavlja zadostnega financiranja občin, medtem ko jim poskuša vedno znova naložiti dodatne stroške in naloge, tudi skozi predmetno uredbo.

  • Razmejevanja javne službe in tržne dejavnost na področju gospodarskih javnih služb

Aljoša Trtnik in Milena Basta Trtnik, Bonorum d.o.o. sta v nadaljevanju seje predstavila še pomen razmejevanja javne službe in tržne dejavnost na področju gospodarskih javnih služb. Za to področje je namreč pomembno ločeno evidentiranje dejavnosti, saj zagotavlja namensko porabo javnih sredstev ter zmanjšuje tveganja za vračila sredstev.

  • Delo Komisij SOS

Predsedstvo se je seznanilo, da se je sestala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS, ki je obravnavala predloga novega Zakona o podeljevanju koncesij in novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, komisija pa se je prav tako opredelila do predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Prav tako se je sestala Komisija za zaščito in reševanje, ki je obravnavala osnutek Zakona o gasilstvu, skupaj s predstavniki Gasilske zveze Slovenije (GZS) in predstavniki Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov (SGRZ). Strinjali so se, da je osnutek zakona premalo ambiciozen, ter izpostavili zahtevo po ohranitvi požarnega pokrivanja, ohranitev izobraževanja poklicnih gasilcev in vzpostavitev kariernega sistema v poklicnih enotah.

***

Na seji predsedstva je Leo Kremžar, predsednik programskega sveta 1. kongresa slovenskih občin, povzel zadnje informacije o prihajajočem kongresu, ki bo potekal v Podčetrtku 16. in 17. maja. Župani so poudarili, da je za iskanje skupnih rešitev pomembna komunikacija občin in države, srečanje pa vidijo tudi kot priložnost, da predstavniki države odgovorijo na odprta vprašanja občin.

Župani so se seznanili tudi z informacijo o vladnem obisku Savinjske regije, ter izpostavili neprimerno prakso delovanja Vlade, ko dogodke na lokalni ravni sklicuje brez predhodnega dogovora z županom občine gostiteljice in opozorili na njihovo splošno ignoranco lokalne oblasti.

Predsedstvo SOS je tudi potrdilo imenovanje predstavnika v Nadzorni odbor Digitalne koalicije, kateri je postal Bojan Sever, župan občine Idrija.

Ne nazadnje pa je predsedstvo govorilo tudi o poteku dogovorov za postopek združitve SOS in ZMOS, ter zaradi potrebne izpeljave postopkov, ki zadevajo združitev predlagalo podaljšanje roka za sklic redne letne skupščine SOS.

Galerija slik


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice