V sredo, 10. 11. 2021 je na Rogli potekala 17. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali:

  • Črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi in osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027

Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, je predstavila načrte za programiranje črpanja EU sredstev v novi finančni perspektivi in podala informacijo glede priprave osnutka Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027.

Povedala je, da bo 1. decembra potekalo posvetovanje za V Kohezijsko regijo in 3. decembra za Z Kohezijsko regijo, na katero bodo vabljene vse občine, da se opredelijo in pripravijo nabor predlogov na Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Gradiva so objavljena na spletni strani www.evropskasredstva.si/2021-2027.

Izpostavila je, da je za občine predvsem pomembno poglavje teritorialni pristopi. Slovenija bo v obdobju 2021-2027 podpirala celostni teritorialni razvoj, kar bo izvajala prek teritorialnih in lokalnih razvojnih strategij, in sicer v naslednjih oblikah: celostne teritorialne naložbe (CTN); lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ali drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (endogena regionalna politika).

Povedala je, da glede sredstev na Vladi še ni dogovora. Stopnja sofinanciranja projektov v obdobju 2021 – 2027 bo za zahodno kohezijsko regijo največ 40% (ob tem da se je država zavezala pripraviti izhodišča za dodatno financiranje projektov za tiste občine, ki znotraj te regije po kazalnikih razvitosti odstopajo od povprečja), za manj razviti vzhod bo sofinanciranje v višini največ 85%. Znan je tudi namen vsakega izmed štirih skladov za črpanje sredstev, znotraj tega pa se bo SVRK posvetoval z občinami glede konkretnejših vsebin v začetku decembra.

Kar zadeva instrument za okrevanje bo Slovenija iz naslova zmanjševanja vpliva covid-19 prejela 50 mio € manj kot prvotno načrtovano, po novem cca. 270 mio € je izpostavila, saj je po izračunih Eurostat Slovenija po makroekonomskih kazalcih zelo uspešna, namreč izkazujemo nizko brezposelnost in veliko gospodarsko rast glede na načrtovano.

  • Povezovanje občinskih prevozov s sistemi javnih linijskih prevozov

Na temo povezovanja občinskih prevozov s sistemi javnih linijskih prevozov se je s strani Ministrstva za infrastrukturo seje udeležil mag. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet. Izpostavil je nov razpis za podelitev koncesij (Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije), ki je bil objavljen konec julija, rok pa se izteče 10.12.2021. Prav tako je povedal, da ministrstvo pripravlja nov pravilnik za sodelovanje občin v sistemu javnega potniškega prometa GJS. Osnutek pravilnika bo pripravljen predvidoma do konca meseca, ko ga bodo tudi poslali občinam v pregled in komentar.

V razpravi je bilo še izpostavljeno, da je SOS oblikovala Delovno skupino za integrativni potniški promet. Občine se namreč srečujejo s problemi neusklajenih voznih redov med posameznimi vrstami linijskega prometa (šolski, avtobusni, železniški), praznimi avtobusi, visokimi stroški šolskega prevoza in problemi povezav na manj poseljenih območjih občin. S predstavnikom ministrstva je bilo  zato dogovorjeno nadaljnje sodelovanje z ministrstvom.

  • Financiranje družinskega pomočnika v letu 2021

Na seji  je bilo opozorjeno na dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kjer je navedeno, da bo ministrstvo občinam povrnilo vsa sredstva izplačana v breme Republike Slovenije v prehodnem obdobju, vključno s sredstvi, ki bodo nakazana v mesecu januarju 2022 za december 2021 in sicer do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31.12.2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. Navedeni rok, do 31. 12. 2022 je absolutno predolgi se je strinjalo predsedstvo, zato so bili enotni, da je nujno skrajšanje le-tega.

  • Opravljeno delo SOS in odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi

Županje in župani so se med drugim seznanili s stanjem aplikacije eTurizem. Ob vloženih velikih naporih in pomoči predsednika SOS ter vztrajnosti sekretariata SOS, je bilo z ministrstvom (MGRT) dogovorjeno, da bodo za naslednja leta zagotovili sredstva za nadgradnjo in vzdrževanje aplikacije, medtem ko je potrebno za že nastale stroške zaradi vzdrževanja in že opravljene nadgradnje, sredstva zagotoviti s strani občin. Članice in člani predsedstva so izpostavili dobro delo SOS, ki zagotavlja podatke o nočitvah in tehnično podporo vsem občinam, s tem pa jim omogoča prihodek iz turistične takse.

Predsedstvo SOS se je na seji seznanilo tudi z dogovorjenim na sestankih delovnih teles SOS, aktivnostmi SOS in potrdilo evidentirane kandidate v delovna telesa SOS in širše.

Galerija slik. 

< Vse aktualne novice