V torek, 23.5.2017, je v občini Naklo potekala 17. seja predsedstva SOS, na kateri so župani obravnavali naslednje teme:

  • Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij

Jernej Tovšak, v.d. generalnega direktorja (Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo) na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavil namene ministrstva na področju spodbujanja investicij in sicer, da z Zakonom o spodbujanju investicij pripravijo možne ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje.

Po besedah Tovšaka so ključni faktor pri tem občine, saj se investicije dogajajo v lokalnih skupnostih in občine so tiste, ki morajo imeti ključno besedo pri teh ukrepih. V zakonu predvidevajo dodatne spodbude z namenom, da se privabi investitorje in ohrani konkurenčnost ter stabilnost. Ključni ukrepi bodo 40%, 70% oprostitvena olajšava, subvencije, zakonska podlaga za prodajo nepremičnin pod tržno vrednostjo za namen vzpodbujanja investicij, itd. Prav tako bodo uvedli razlastninjenje za gospodarski namen, vendar bo postopek razlastninjenja zelo omejen, o tem pa bo (najverjetneje) odločalo tudi Ustavno sodišče. Predstavnik ministrstva je še povedal, da bi s pomočjo občin pripravili paket instrumentov, občine pa se bi lahko odločile katere ugodnosti bodo namenile investitorjem. Podal je še informacijo, da se predvideva posredovanje zakona v javno razpravo meseca junija, septembra v medresorsko usklajevanje, sredi oktobra pa bi naj bil sprejet na Vladi.

  • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Mag. Suzana Zagorc iz Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Sektorja za turizem in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je prisotnim županom predstavila poglavitne rešitve in cilje strategije trajnostne rasti slovenskega turizma (Strategija). V pripravo Strategije se je lani aktivno vključila tudi SOS, ki je v okviru delavnice z županjami in župani ter drugimi udeleženkami in udeleženci iz različnih občin in javnih zavodov, ki na lokalni ravni skrbijo za turizem, ocenila stanje, potrebe in želje te izredno pomembne gospodarske panoge, ter na osnovi tega oblikovala priporočila.

Predstavnica ministrstva je povedala, da je glavni cilj Strategije 3 milijarde evrov prilivov iz naslova  izvoza potovanj v letu 2021 (6 – 8 % letna rast), Strategijo pa sestavlja 6 ključnih politik, ki so razdelane v 34 ukrepov in aktivnosti. Ena izmed novosti je nova organiziranost, kjer so ključni ukrep makroregije in turistični produkti. Določili so 4 makro regije – alpska, mediteranska, osrednja ljubljanska in panonska. Na očitek, da je izvajanje regionalne strategije turizma neučinkovito, je predstavnica ministrstva povedala, da bo to vlogo sedaj prevzela država (MGRT in STO). Povedala je še, da zaradi izrazite medsektorske povezanosti, ministrstva pri Strategiji tesno sodelujejo, sredi septembra pa pričakujejo njeno potrditev na Vladi.

V razpravi so župani govorili o pomembnih ukrepih kot so vzpostavitev novih letalskih linij, potrebnih spremembah zakonodaje, ki bo spodbujala razvoj turizma, ne pa ga omejevala (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, izvajanje inšpekcijskega nadzora,…) ter zagotavljanju nepovratnih sredstev, sicer Strategija ne bo realizirana. Med drugim so župani izpostavili velik pomen investicij v infrastrukturo (ni turizma brez cest), občine pa s sedanjim sistemom financiranja lokalnih skupnosti ne dobijo dovolj sredstev niti za izvajanje zakonsko določenih nalog, zato so zaskrbljene, kako zagotoviti dobre pogoje za razvoj gospodarstva oz. turizma. Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja namreč ne zadostujejo potrebam. Na drugi strani so župani opozorili, da ne gre le za javno infrastrukturo, temveč trendi, ki so zdaj v porastu ni nujno, da bodo tudi v prihodnje, zato je treba razmišljati široko.

V sklopu razprave je bilo posebej opozorjeno, da se na eni strani zavzemamo za razvoj in spodbujanje turizma, na drugi strani pa je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku Državnemu zboru predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), ki bo s predvidenimi spremembami vplival na še dodatno oteženo (birokratsko, vsebinsko, stroškovno) izvedbo prireditev v Sloveniji, ki si želi biti pomembna turistična destinacija.

  • Informacija o poteku pogajanj za spremembo operativnega programa za obdobje 2014-2020 in črpanju evropskih sredstev za občine

Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je podal informacijo o poteku pogajanj s SVRK za spremembo operativnega programa za črpanje kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020. Povedal je, da so se pogajanja pričela zaradi potreb države, in sicer zaradi vzpostavitve pogojev za izgradnjo drugega tira (sredstva je treba zagotovit iz kohezijskega sklada), težav s črpanjem EU sredstev, ki jih mora država počrpati do konca leta, sicer bodo propadla in finančnih instrumentov (povratna sredstva). Izpostavil je, da si je tudi SOS ves čas prizadevala za spremembo operativnega programa za namen vzpodbujanja občinskih projektov. S strani regij so dali zahtevo, da se za regije zagotovi toliko denarja kot v prejšnji finančni perspektivi, ter poudaril, da bi ob spremembi OP-ja bilo potrebno sočasno pripraviti tudi dokument o razvoju regij, iz katerega bo razvidno kaj bi naj regije iz tega naslova financirale.

***

Predsedstvo se je seznanilo tudi z delom komisije SOS za e-poslovanje, ki je na svoji seji obravnavala Microsoft Enterprise Agreement ( krovno pogodbo za licenciranje), novosti  hibridnega oblaka, vključevanje občinskih storitev na portal E-uprava, se seznanila z skorajšnjo objavo razpisa za prenovo sistema pisarniškega poslovanja, »projektom« prenosa rešitve za e-razpise v uporabo lokalnim skupnostim, izhodišči za pripravo razpisa za Internet stvari, za senzorska omrežja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter informacijo grede razpisa Wi-Fi 4 EU, ki ga je najavila Evropska komisija. Več…

Člani predsedstva so se seznanili tudi z delom delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS ter informacijo, da je SOS pripombe in stališča na predlagane spremembe Usmeritev za državno notranje revidiranje in Stališče Urada RS za nadzor proračuna glede posebnih zahtev v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb, ki jih je obravnavala in pripravila Delovna skupina za notranjo revizijo pri SOS, že posredovala na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna.

Informacijo iz zadnje obravnave strategije razvoja lokalne samouprave v RS v Odboru DZ RS, 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je županom predstavil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Več informacij najdete tukaj.

Na seji predsedstva je bila tudi najavljena redna letna skupščina SOS, ki bo potekala 20.6.2017 v Postojni.

 

 

 

< Vse aktualne novice