V torek, 5.9.2017, je v prostorih Družbenega doma Grosuplje potekala 18. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), analizo sistema financiranja občin, pogajanja za povprečnino v letih 2017 in 2018, posvetili pa so se tudi vsebinam v kulturni infrastrukturi ter ostalim aktualnim temam.

  • Odziv Vlade RS na Izjavo Skupščine Skupnosti občin Slovenije

Uvodoma so se županje in župani seznanili z odzivom Vlade RS na Izjavo Skupščine Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so v skupni izjavi Skupščine SOS zahtevali spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države. Vlada v svojem odgovoru z dne 31.8.2017 zavrača očitke, da pri pripravi strategije in predlogov zakonov ne upošteva Resolucije o normativni dejavnosti, prav tako zavrača očitke, da v Sloveniji nimamo pregleda nad nalogami občin, in izpostavlja zlasti število srečanj na različnih ravneh, ki so bila namenjena pogovorom s predstavniki občin. Županje in župani so na podlagi prejetega odgovora Vlade RS ugotavljali, da vlada očitno uspešnost pogajanj, usklajevanj in kvaliteto odnosa med vlado in občinami meri zgolj v količini sklicanih sestankov, ne pa na osnovi sklenjenih dogovorov in usklajenih rešitev.

  • Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje je uvodoma povedala, da so pripravili nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), saj je imel prejšnji že preveč sprememb in je postal tudi nepregleden, ob enem pa pozvala občine k posredovanju pripomb, saj se 11.9. zaključi javna obravnava.

Mag. Tanja Pucelj Vidović, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor je predstavila ključne novosti Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nanašajo predvsem na združen (enoten) postopek dovoljevanja, stečaj in likvidacijo, lokalne gospodarske javne službe, ukrepanje države v primeru nespoštovanja vladnih uredb, ki se nanašajo na JS,… V nadaljevanju je povzela tudi bistvene novosti, ki se nanašajo na delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti. Te med drugim prinašajo nove pristojnosti občinski inšpekciji glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka, brez zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev, skozi predvideno besedilo 253. in 254. člena zakona pa ponovno poskuša posegati v avtonomijo samoupravnih lokalnih skupnosti: občina bi pred sprejemom odločitve o cenah komunalnih storitev ministrstvu morala poslati dokumentacijo, ki je bila podlaga za določitev predloga cene storitev gospodarskih javnih služb in njegovo obrazložitev, nato pa bi ministrstvo izdalo soglasje k predlogu cene, če ugotovi, da je oblikovana v skladu z metodologijo. Župani so opozorili, da se s tem posegom v avtonomijo občin vračamo v obdobje pred sprejetjem Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO), za občine pa to pomeni kritje finančne izgube javnega podjetja, dokler ministrstvo ne bi potrdilo cene storitev. Iz tega razloga predlagane rešitve za občine niso sprejemljive. Kakor so ugotovili člani Predsedstva SOS, v danem trenutku zakonu manjkajo bistvene sestavine, ki bi morale biti zagotovljene na podlagi Resolucije o normativni dejavnosti in 140. člena Ustave RS, to je obrazložitev po členih in presoja finančnih posledic in administrativnih učinkov, če resorno ministrstvo želi zakon obravnavati v postopku javne razprave. Zato je Predsedstvo SOS zavrnilo osnutek Zakona o varstvo okolja, vse dokler ne bodo izpolnjene osnovne predpostavke za njegovo obravnavo in ga razume zgolj kot neformalni predlog.

  • Vsebine v kulturni infrastrukturi

Seje predsedstva SOS sta se udeležila tudi minister za kulturo, Anton Peršak s sodelavcem g. Boštjanom Tadlom. Minister je izpostavil, da bo v prihodnjih nekaj letih namenjenih kar nekaj sredstev za razvoj področja kulture v občinah, tako na področju investicij, kulturnih vsebin kot tudi na področju kulturne dediščine. V pripravi pa je tudi t.i. zakon, ki bo uvedel » kulturni evro« oz. zakon, s katerim bodo omogočena vlaganja v umetniška dela. Novela Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi predvideva 1,25-odstotni delež za likovna dela od naložb v prenove ali novogradnje v vrednosti do deset milijonov evrov in odstotek za naložbe nad tem zneskom. Ta delež bi veljal za javne investitorje, javnopravne osebe, ki jih obvezuje javno naročanje za novogradnje ali obnove nekaterih nepremičnin v javni lasti. Lokalne skupnosti so se sicer do zakona opredelile negativno, predvsem zaradi dodatnih stroškov ob investicijah, ob upoštevanju dejstva, da občine zagotavljajo sredstva za investicije bolj ali manj same – ali skozi privarčevana sredstva, zadolževanje, pridobivanje evropskih sredstev – država občinam, glede na stopnjo razvitosti zagotavlja sredstva za investicije v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin, vendar so ta sredstva že nekaj let, vse od krize znižana na raven, ki v marsikateri občini z nizko finančno kapaciteto, onemogoča uresničevanje potrebnih investicijskih posegov na številna področja, ki zahtevajo takšna vlaganja.  Županje in župani, pa tudi minister Peršak, so v razpravi ugotavljali, da so sredstva, ki so v državnem proračunu zagotovljena za področje kulturnih investicij in kulturnih vsebin izjemno omejena, odstopanje sredstev države v primerjavi z vlaganji lokalnih skupnosti na tem področju pa zaskrbljujoče. Izrazili so podporo prizadevanjem za zagotovitev dodatnih sredstev za področje kulture, vendar pod pogojem, da se najprej zagotovi financiranje občin v skladu z veljavno zakonodajo, zaradi česar bo v prihodnosti možno dodatno zvišati občinska vlaganja na področju kulture. Opozorili so tudi, da je potrebno tudi pri zakonodaji, ki jo pripravlja Ministrstvo za kulturo, pripraviti vse predloge zakonov tako, da bodo vsebovali oceno finančnih posledic za lokalne skupnosti.

  • Sistem financiranja občin ter pogajanja in financiranje občin v letih 2017 in 2018

Dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo je povedal, da so na podlagi analiz sistema ugotovili, da predpisi za določitev povprečnine niso jasni, kot poglavitna težava pa se je izkazalo, da stroškovna analiza s strani države ni bila opravljena že od leta 2010, od leta 2011 dalje pa smo s strani države priča zavestni kršitvi zakonodaje na področju financiranja občin. Zato je Predsedstvo SOS podprlo naročilo stroškovne analize financiranja občin, ki bo nudila novo strokovno osnovo za pogajanja za višino povprečnine z Vlado RS.

  • Delo komisij SOS

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delom komisij SOS, ki so se sestale v času od zadnje seje predsedstva. Sestala se je Komisija za proračun in javne finance pri SOS, na kateri so članice in člani obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Prav tako se je sestala Komisija za integracijo romske skupnosti. Člani Komisije in ostali vabljeni so obravnavali predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki ga je pripravila vladna skupina in predlog Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. V času od zadnje seje predsedstva je potekala tudi seja Komisija za prostor na kateri so članice in člani komisije obravnavali vprašanje glede primerne višine zneskov komunalnih prispevkov za gradnjo kmetijskih objektov in vladne predloge prostorske in gradbene zakonodaje, pripombe pa so bile posredovane tudi na Državni zbor.

***

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanje evidentirane članice, Suzane Konec iz občine Bovec, v Komisijo za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS, ter se med drugim seznanilo z informacijo o projektu »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo«, ki ga je predstavil Drago Slameršak, direktor Radia Tednik Ptuj.

Galerija slik.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice