V torek, 19. 4. 2022, je v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina potekala 19. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Zbrane članice in člane predsedstva je gostil tamkajšnji župan, Tadej Beočanin.

  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v t.i. aglomeracijah povzroča nemalo težav v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji, saj je prišlo do »razširitve« aglomeracij v letu 2020/2021 tako, da veliko območij, kjer prej ni bilo obveznosti izgradnje kanalizacije zdaj ta obveznost zagotoviti pokritost s komunalnimi vodi obstaja. Glavno težavo predstavlja financiranje opremljanja novih aglomeracij in prekratki roki, saj je pričakovano, da občine izgradnjo financirajo z lastnimi sredstvi. Županje in župani so izpostavili težnjo po smiselnosti novih predpisanih aglomeracijah in upravičenosti izgradnje kanalizacijskih vodov kot tudi smiselnih rešitvah za reševanje problematike na nizko poseljenih področjih. Glede dotične problematike, predstavljene s strani podžupana Občine Vuzenica, Srečka Lampreta bo Skupnost občin Slovenije pozvala k ureditvi tega področja in zagotovitvi ustreznih finančnih virov glede na povečanje obveznosti občin.

  • Gospodarske javne službe varstva okolja

Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja so predstavili mag. Urška Jesih, mag. Franc Lenarčič in Andreja Čater iz Ministrstva za okolje in prostor. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev po novem zakonu zagotavlja država in sicer preko občin neposredno in neprofitno kot preneseno nalogo. Pri čemur je infrastrukturo za izvajanje javne službe  dolžna še vedno  zagotoviti občina. Po zakonodajnem predlogu sta edini dopustni obliki izvajanja javne službe (oskrbe s pitno vodo in hidrantno omrežje) javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni občinski lasti. V praksi to pomeni, da se ukinja režijske obrate in koncesije. Odslej mora tudi izvajalec javne službe s pitno vodo oskrbovati vsaj 5.000 uporabnikov iz javnega vodovoda. »Ker gre za korenite spremembe v načinu izvajanja zakona, ki s seboj nosijo velike posledice – predstavljajo finančno in administrativno breme zaradi sprememb koncesijskih pogodb, sprememb odlokov občin, predvidenih združitev ali ustanovitev novih komunalnih podjetij oz. odprave režijskih obratov, medtem ko pa strošek takšnih finančnih in administrativnih bremen v predlogu zakona ni ocenjen, predlog zakona odločno zavračamo«, je izpostavila predsednica SOS, Jasna Gabrič. Zato je predsedstvo SOS v pogovoru s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor zahtevalo oceno stroškov in prenos ustreznih sredstev na občine. Ob taki sistemski ureditvi občine pričakujejo, da se bi opravila korenita analiza vpliva teh sprememb na cene storitev lokalnih gospodarskih javnih služb, saj se to dolguje občankam in občanom ter analizo učinkovitosti oblik izvajanja GJS kot tudi pogovor z občinami, predenj se predlaga sprememba slednjih. Dr. Boštjan Brezovnik in dr. Gorazd Trpin sta v sklopu razprave izpostavila, da je predlog zakona, kljub temu, da implementira ustavna določila 70. a člena glede ustavne pravice do pitne vode, v ustavnem neskladju zaradi kršitve določila sledenju horizontalne zakonitosti. Iz navedenih razlogov bo Skupnost občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila zahtevo, da se navedena sporna določila umakne, oz. se sprejemanje zakona zaustavi ter pristopi najprej k temeljitim analizam stanja in pogovorom z lokalnimi skupnostmi na njihovi podlagi.

  • Predstavitev zaključnih aktivnosti projektnega sodelovanja z Iraško province Basra

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja in dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik SOS, sta predstavila zaključne aktivnosti projekta »Peer-To-Peer cooperation« med slovenskimi občinami in Iraško provinco Basra. Sodelovanje temelji na izmenjavi dobrih praks iz slovenskih občin na področju krepitve poklicnih veščin, zaposlitvenih možnosti ter orodij za povečanju motivacije in aktivnega sodelovanja mladih v iraški skupnosti. Omenjena župana sta skozi čas trajanja projekta prenesla svoje znanje in izkušnje na področju ustanovitve in dejavnosti podjetniških inkubatorjev in co-working prostorov. Na podlagi teh je v provinci Basra konec decembra preteklega leta potekala otvoritev podjetniškega inkubatorja, ki je do današnjega dne dobil tudi osebje in preko projektnih aktivnosti in finančne podpore programa izvedel tekmovanje po principu finančnega participativnega pristopa. Izmed 230 prispelih podjetniških predlogov je bilo izbranih najbolj perspektivnih 16, ki so postali prvi inkubiranci podjetniškega inkubatorja. Prav tako je izvajalcem projekta na podlagi izkušenj Zavoda za zaposlovanje Slovenije in Moje delo.si uspelo prenesti model zaposlitvene platforme v Basro, s pomočjo katere se bodo povečale zaposlitvene možnosti v celotni regiji.

       

  • Drugo

Skupnost občin Slovenije je na seji med drugim oblikovala tudi stališče SOS glede vključenosti mestnih občin v DRR/ERP in sicer, da bi bila razdelitev sredstev pravična in posledično tudi razvoj enakomeren ter konkurenčen. Ob tem pa so zbrani dodali, da naj se sredstev ne zmanjšuje, temveč naj se le-ta zagotovijo dodatno. Pri tem so opozorili, da naj vlada s dodatnimi finančnimi sredstvi podpre tudi razvoj občin v zahodni koheziji. V sklopu seje so se zbrane županje in župani seznanili z dokumenti za sklic redne seje skupščine SOS. Pri tem je predsedstvo SOS pohvalilo delo sekretariata in mu obljubilo podporo tudi v prihodnjih letih. Predstavniki sekretariata so se ob tem zavezali, da bodo še naprej delovali učinkovito, reprezentativno in proaktivno, kot so že večkrat dokazali v vseh 30-letih delovanja.  

Slike so na voljo v galeriji TUKAJ.

< Vse aktualne novice