• Domov
  • Novice
  • 19. seja predsedstva SOS v Mestni občini Ptuj

V torek, 17.10.2017 je v prostorih Mestne občine Ptuj potekala 19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme.

  • Financiranje občin in povprečnina za leti 2018 in 2019

Predsednik SOS, Bojan Kontič je prisotnim županjam in županom predstavil zadnje premike pri usklajevanju višine povprečnine za leti 2018 in 2019. Povedal je, da je predlog, zapisan v Zakonu o izvrševanju proračunov RS 2018/2019 za leto 2018 551€ na prebivalca; za proračunsko leto 2019 vlada predlaga povprečnino v višini 558€. Skozi amandmaje k Zakonu o financiranju občin (prehodne in končne določbe), na bi v letu 2018 občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do višine primerne porabe, nad višino primerne porabe pa le do 85 odstotkov razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. V letih 2018 in 2019 bi občine prejele 3 % nepovratnih sredstev za investicije iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države (zadolžitev se ne bo vštela v največji možni obseg zadolževanja občin). Predsednik SOS je povedal, da se je sicer glede na izhodišče, predlog Vlade RS po sestanku s predsednikom Vlade RS izboljšal, vendar nikakor ne sledi izračunani višini povprečnine, ki bi, z upoštevanjem še nesprejetega predloga Pravilnika o podprogramih, ki se jih upošteva za izračun povprečnine, morala znašati 609 € na prebivalca, ne sledi pa tudi rasti BDP. Zato Skupnost občin Slovenije ne bo podpisala Dogovora o povprečnini. Glavni odbor SOS je na pogajanjih o višini povprečnine zahteval s strani države tudi, da se izdela načrt s katerim se bo začrtalo prehod na realno izračunano višino povprečnine.

  • Ključni izzivi na področju dolgotrajne oskrbe in vloga občin

Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, je predstavila načrte države na področju dolgotrajne oskrbe. Poudarila je, da pripravljavci z zakonom želijo povezati zdravstvene in socialne storitve dolgotrajne oskrbe, s ciljem omogočiti ustrezno oskrbo in varnost vsem, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih, ne glede na to ali bivajo doma, v institucionalnem varstvu ali v drugih oblikah bivanja. Uvajajo nove mehanizme in orodja za večjo integracijo dolgotrajne oskrbe, vse od enotnega načina ocenjevanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, do interdisciplinarnih mobilnih timov, integriranega nadzora in seveda tudi integrirane mreže izvajalcev. Načrtovana je večja podpora neformalnim oskrbovalcem in razbremenitev posameznikov in družin. Ohranili bodo možnost denarnega prejemka in uvedli usposabljanja in svetovanje za neformalne oskrbovalce, pa tudi nadomestno oskrbo v višini 14 dni na leto. Predlagajo pa tudi razširitev pravice do družinskega pomočnika v najvišji kategoriji potreb po pomoči na vse uporabnike dolgotrajne oskrbe.

Uvajajo nov sklop storitev za ohranjanje samostojnosti, ki vključuje sofinanciranje IKT storitev oziroma e-oskrbe, manjši obseg storitev rehabilitacije za ohranjanje funkcionalne zmožnosti in interdisciplinarne obiske timov na domu v podporo uporabniku in neformalnemu oskrbovalcu. Kljub sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe bo pa še vedno veliko storitev ostaja v pristojnosti javnega zdravja.

Dolgotrajna oskrba bo univerzalna pravica, dostopna vsem ne glede na socialno ekonomski status ali starost. V kolikor je uporabnik upravičen do socialnih transferjev, bo v institucionalnem varstvu lahko zaprosil za sofinanciranje stroškov bivanja v institucionalnem varstvu, saj se bodo iz javnih virov za dolgotrajno oskrbo sofinancirale le storitve dolgotrajne oskrbe. Generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo je zagotovila, da bo največji del finančnega bremena prevzela javna/državna blagajna in ne občinska, kar bi v prihodnje lahko prineslo razbremenitev občinskih proračunov v nekaterih segmentih.

  • Predstavitev evidentiranih članov v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije je objavila evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. SOS  bo namreč predlagala enega člana v svetu, ki ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS. Kandidaturo je oddalo sedem kandidatov. Evidentirana kandidatka mag. Katja Koren Miklavec se je predstavila Predsedstvu SOS kot prva, nato kandidata Viktor Sušec in Aleš Florjančič. Ostali kandidati se iz upravičljivih razlogov predstavitve niso udeležili (Jure Lesjak, Dejan Zavec, Miloš Peterlin in Maja Hvala). Predsedstvo SOS je imenovalo volilno komisijo in opravilo tajno glasovanje, na podlagi katerega je z večino vseh glasov za predstavnico občin imenovalo v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji mag. Katjo Koren Miklavec.

  • Predstavitev Priročnika za proračunsko financiranje NVO

Monika Kostanjevec, pravna svetovalka Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je predstavila Priročnika za proračunsko financiranje NVO, ki skupaj z analizo javnih razpisov v slovenskih občinah predstavlja orodje, ki bo občinam omogočalo enostavno izvedbo kakovostnih javnih razpisov, kar pomeni, da razpisovalca korak za korakom vodi skozi vse faze izvedbe javnega razpisa, in mu pri tem nudi nasvete, obrazce, dobre prakse in opozorila glede pomembnih zakonskih določb. Tako obravnava tudi predplačila za projekte in programe NVO, kar je pomembna novost, tako za delo lokalnih skupnosti kot tudi za nevladne organizacije. Končni namen priročnika je predvsem poenostavitev postopkov javnih razpisov, povečana transparentnost, ekonomičnost in administrativna razbremenitev v občinah ter zagotavljanje kontinuitete in kakovosti financiranja in storitev nevladnih organizacij.

***

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi pobudo občin članic SOS, da se cepljenje proti HPV za fante 6. razredov osnovnih šol uvrsti v Program cepljenja in zaščite z zdravili. Članice in člani predsedstva SOS sicer ne nasprotuje pobudi, da se cepljenje za fante 6. razredov osnovnih šol uvrsti v Program cepljenja in zaščite z zdravili, vendar so opozorili, da je potrebno predhodno preveriti učinkovitost cepiva za fante, saj so se pri cepljenju deklet pojavili strokovno utemeljeni dvomi o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV. Predsedstvo SOS se tudi ne strinja, da občine na pobude zdravstvenih zavodov in drugih krijejo oziroma zagotovijo finančna sredstva za cepljenja proti okužbam s HPV za fante. Članice in člani predsedstva so še opozorili, da tovrstna preventiva nikakor ne sodi med naloge lokalnih skupnosti, zato pričakujejo, da se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma da financira država, občinam pa priporočajo, da zavrnejo pobude o podpori cepljenja proti HPV za fante.

SOS je prejela komentar regijskega koordinatorja za mariborsko regijo, Zorana Simonović, dr.med.,spec., in sicer:

“Opozoriti bi želel na sporno navedbo v zapisu, kjer je navedeno, da “so se pri cepljenju deklet pojavili strokovno utemeljeni dvomi o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV”. Cepljenje proti HPV se je po 10-letnem obdobju vključenosti v programe cepljenja izkazalo kot zelo učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja za pojav predrakavih in rakavih sprememb anogenitalnega območja tako pri cepljenih osebah kot tudi iz vidika kolektivne imunosti (v državah, kjer dosegajo visok delež cepljene populacije proti HPV). Dokazan je do 90% upad okužb z viskokorizičnimi genotipi virusa HPV, do 90% upad bremena genitalnih bradavic, ter do 45% oz. 85% upad nizko oz. visoko tveganih sprememb materničnega vratu. Cepljenje proti HPV se je potrdilo tudi kot varno – po 15 letnem spremljanju stroka ocenjuje, da ima cepivo proti HPV izvrsten varnostni profil. Strokovnjaki, tako domači kot tuji, ki se ukvarjamo s cepljenjem, nimamo dvomov o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV.”

 

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delo komisij in delovnih skupin SOS. Na skupnem sestanku sta se sestali komisija za GJS in občinskih inšpektorjev. Leo Kremžar je podal informacijo s sestanka Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, kjer je tekel pogovor o Zakonu o varstvu okolja. MOP je prejel veliko število pripomb in jih še obravnava, pripombe bodo razdelili v sklope in nanje odgovorili ter jih smiselno upoštevali. Nato bodo ZVO-2 popravili in dopolnili ter prenovljen osnutek podali ponovno v javno obravnavo. Potekala je tudi razširjena skupna seja komisij za kulturo, turizem in mladinsko politiko pri SOS in razširjen sestanek komisije za integracijo romske skupnosti ter seja komisije za mladinsko politiko pri SOS.

Predsedstvo je v nadaljevanju seje potrdilo Pravilnik o imenovanju predstavnikov občin v komisije in delovne skupine pri ministrstvih in drugih institucijah in imenovalo evidentirano članico, Natašo Pernat iz občine Slovenska Bistrica, v Komisijo za mladinsko politiko pri SOS.

Galerija slik.

< Vse aktualne novice