V četrtek, 29.9.2016, so se v Ljubljani na temo predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) zbrali članice in člani komisije za prostor pri SOS in posebej vabljeni k točki glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ. Na podlagi izvedenega posveta glede predloga ZMVN-1, ki ga je predhodno organiziralo Ministrstvo za finance v sodelovanju z vsemi tremi asociacijami, se je izkazalo, da predlog zakona odpira določena vprašanja oziroma predvideva spremembe, ki bi za občine utegnile biti zelo problematične, na kar so opozorile tudi posamezne občine v svojih pripombah, ki so jih posredovale na SOS.

Člani komisije so izpostavili predvsem nestrinjanje z v zakonu predvidenim postopkom  javnih razgrnitev in obravnav. Postopek neposrednega komuniciranja z javnostjo bi bil v celoti preložen na občine, brez sodelovanja predstavnikov organa vrednotenja, ustrezne strokovne pomoči in dodatnih finančnih sredstev ali človeških virov, kar je za občine nesprejemljivo. Izpostavljeno je bilo, da občina ni pripravljavec gradiva, ki je predmet javne razgrnitve, zato ni organ, ki bi lahko kompetentno vodil javno obravnavo in ima v teh postopkih le funkcijo posrednika.

Med drugim so se člani strinjali, da je treba iz celotnega besedila predloga ZMVN-1 črtati pojem »nepozidana zemljišča«, ker takega pojma zakonodaja ne pozna oziroma kot so ugotovili že pripravljavci predloga zakona, trenutno v Sloveniji ne obstaja evidenca, ki bi za stavbna zemljišča točno določila, katera so pozidana in katera nepozidana zemljišča. Udeleženci seje so se tudi strinjali, da naj odgovorna ministrstva oblikujejo celovito ureditev področja stavbnih zemljišč predvsem s ciljem, da bodo občine imele možnost oblikovanja in vodenja zemljiške politike.

Zbrane pripombe, predloge in stališča občin, ki so bile predmet razprave na seji, bo SOS posredovala do roka za oddajo pripomb, tj. 30.9.2016, na ministrstvo za finance.

wp_20160929_11_59_38_pro

< Vse aktualne novice