• Domov
  • Novice
  • 2. sestanek prejemnikov podatkov uvedbi sistema eTurizem

Na AJPES je 5. 4. potekal 2. sestanek, ki je bil sklican z namenom, da se prejemniki podatkov dogovorijo o možnostih in načinu sistemskega zagotavljanja kvalitete podatkov o nočitvah in predvsem, da najdemo in soglasno sprejmemo ustrezno rešitev glede problematike obračuna turistične takse pri občinah. Prisotni so bili predstavniki policije, statistike, občin, LUZ, SOS in AJPES. Dogovorjeno je bilo, da bo sistem zavezance, torej nastanitvene obrate, ki morajo v 12 urah sporočiti podatke o nočitvah gostov, pred 10. dnevom tekočega meseca opozoril, naj preverijo točnost podatkov za pretekli mesec. Ta dan (10. dan v mesecu) bo namreč za občine in statistiko presečni datum, ko bodo zajeli podatke za obračun turistične takse in mesečno statistično poročilo. 10. dan v mesecu bo tako presečni datum, do katerega morajo uporabniki poročat za pretekli mesec. Ta datum bo odslej merodajen za obračune za pretekli mesec. Obračuni bodo tako vedno fiksni za pretekle mesece. V kolikor bo kdo spreminjal podatke za nazaj, bo to občinam izpostavljeno kot dodatna korekcija za pretekle mesece v svojem zavihku. Tako bo občinam in ostalim podjetjem, ki nudijo podporo občinam lažje identificirat morebitne spremembe in nato to ustrezno upoštevat v nadaljnjih izračunih, hkrati pa v pomoč nadzornim organom.

Prisotni predstavniki občin so opozorili še na druge probleme, ki jih zaznavajo na terenu. Opozorili so, na veliko nerazumevanje na terenu, da morajo zavezanci ob poročanju nočitev, voditi ločeno še knjigo gostov in tudi evidenco turističnih taks. AJPES odgovarja, da to ni v njihovi pristojnosti, zato je bilo dogovorjeno, da SOS skliče sestanek z odgovornimi za turizem, MGRT.

S strani občin je bilo opozorjeno tudi na neskladje sistema eTurizem z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati 15. marca. AJPES odgovarja, da sistem eTurizem, nima veze z omenjenim zakonom, temveč so pravne podlage za eTurizem zgolj Zakon o prijavi prebivališča in njegov podzakonski akt, Pravilnik o prijavi in odjavi gosta.

< Vse aktualne novice