• Domov
 • Novice
 • 2. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška

 

Predstavniki Republike Slovenije in Dežele Koroške so se 26. maja 2015 v Celovcu srečali na 2. zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Koroška, ki mu sopredsedujeta slovenski minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, član predsedstva SOS, župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, ter predsednik Koroškega združenja občin g. Ferdinand Vouk.

Minister Erjavec in koroški deželni Glavar sta se pred plenarnim zasedanjem srečala na ločenem dvostranskem pogovoru. Minister Erjavec je ob tem izrazil zadovoljstvo nad poglabljanjem vsestranskih odnosov s Koroško. S sogovornikom sta se strinjala, da čezmejno sodelovanje zelo pomembno vpliva k poglabljanju odnosov med stranema, tako na deželni kot na državni ravni. Skupni odbor je na zasedanju pregledal dosedanje sodelovanje in potrdil dogovor, da se bo sodelovanje med Republiko Slovenijo in Deželo Koroško nadaljevalo na številnih področjih, ki se na posreden ali neposreden način dotikajo tudi dela lokalnih skupnosti. Tako bosta obe strani še naprej sodelovali pri prostorskem načrtovanju, prometu, energiji, varstvu okolja, trajnostni in učinkoviti rabi naravnih virov ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg tega bosta sodelovanje nadaljevali tudi na področjih socialne politike in zaposlovanja, izobraževanja, znanosti in raziskav, zdravja, kulture in javne uprave. Sodelovali bosta naprej tudi še v gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu in pri razvoju podeželja.

Ob letnem zasedanju skupnega odbora zasedajo tudi delovna omizja, tokrat so številna področja na katerih poteka sodelovanje med Slovenijo in Koroško obravnavana v treh omizjih:

 1. Povezovanje prostora/ Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov
 2. Povezovanje ljudi
 3. Gospodarstvo, razvoj podeželja in turizem

Številne na omizjih obravnavane vsebine in projekti so zanimive tudi za občine na obeh straneh meje. Predstavnik Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Davor Dominkuš se je še posebej obrnil na predstavnika SOS, Andreja Časa z vprašanjem o interesu občin za čezmejno sodelovanje na področju trajnostne oskrbe starejših. V kolikor v posameznih občinah načrtujete projekte na tem področju vas prosimo za sporočilo o vaših načrtih in pripravljenosti izvedbe projekta s čezmejnimi partnerji na e-naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si. Med drugimi obravnavanimi vsebinami, ki so lahko zanimive za občine so tudi:

 • Skupni čezmejni projekti na področju energije in razvoju električne mobilnosti,
 • sodelovanje in skupno načrtovanje, vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izmenjava dobrih praks v zvezi s temami: spodbujanje ekosistemskih storitev in vzpostavitev zelene infrastrukture na varovanih območjih, zelena rast gospodarstva, izkušnje pri prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, trajnostna potrošnja in trajnostni urbani razvoj za zeleno rast;
 • prenos dobrih praks s področja preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in reciklaže, upravljanje odlagališč za nenevarne odpadke in sanacija le teh, sanacija starih bremen in degradiranih območij;
 • Izmenjava izkušenj glede obravnave obmejnih območij in ukrepov s katerimi se ohranja poselitev oziroma izboljšujejo pogoji za kvaliteto življenja in zaposlitve v teh območjih (prostorski in prometni ukrepi, povezovanje sektorskih razvojnih in prostorskih ukrepov);
 • čezmejno sodelovanje na področju trajnostne oskrbe starejših občanov, kot je primer dnevnega centra za starejše v Globasnici;
 • pobude za čezmejno organizacijo skupnega preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin, kar bi doprineslo k boljšemu medsebojnemu razumevanju, sama iniciativa pa bi lahko imela veliko dodano vrednost, ter splošno intenziviranje šolskih povezav in izmenjav
 • izmenjava dobrih praks s področja kulturnega turizma in vzpostavitev sodelovanja na tem področju.
 • sodelovanje na področju turizma in izmenjava dobrih praks s področja kulturnega turizma
< Vse aktualne novice