V sredo, 26.9.2018 je v prostorih občine Cerknica potekala 24. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje točke:

  • Pogajanja za povprečnino za leti 2019 in 2020

Županje in župani so uvodoma ocenili predlog vlade na sestanku 21. septembra kot nespodoben. Pisni vladni predlog je namreč vseboval predlog višine povprečnine 575 Eur, medtem ko so vladni pogajalci na samem sestanku predlagali financiranje v višini 564 Eur. Člani predsedstva so opozorili, da izračunani tekoči stroški občin na podlagi pravilnika o podprogramih znašajo 608 Eur na prebivalca in še ne vsebujejo morebitnih dodatnih stroškov zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju, niti dodatnih stroškov, ki so nastali z novimi zakonskimi nalogami. Ob tem so tudi izpostavili, da je vrednost določene povprečnine zaradi neupoštevanja inflacije nižja od realnih stroškov občin. Upoštevaje vse dodatne obveznosti in argumente, si je bilo predsedstvo enotno za določitev povprečnine v višini 633 Eur na prebivalca občine. Prav tako pa je bilo izpostavljeno, da je novo Vlado RS potrebno opomniti, da naj ne ponavlja napake preteklih vlad in zagotovi usklajevanja, in ne pogajanj, saj lokalna samouprava in izvajanje zakonsko določenih nalog ne sme in more biti predmet arbitrarnosti.

Predsedstvo je izrazilo tudi začudenje, saj so glede na to, da je predsednik vlade bivši župan, pričakovali, da bo odnos ministrstev primeren teži in pomembnosti nalog, ki jih občine opravljajo za občanke in občane. Žal pa je prvo srečanje potekalo v odsotnosti novih ministrov in državnih sekretarjev. Župani so zato opozorili na pomembnost zagotavljanja kredibilnih sogovornikov pri prihodnjih usklajevanjih za povprečnino.

  • Predstavitev pregleda sistema plač županov z drugimi državami

Predsedstvo SOS se je seznanilo z različnimi modeli lokalne samouprave in s sistemom plačil za opravljanje funkcije župana na lokalni ravni v nekaterih evropskih državah ter s tem kakšna so razmerja med plačili državnih in lokalnih funkcionarjev. Predstavljeni so bili modeli in ne višina plačil za opravljanje funkcije na lokalni ravni, saj je višina namreč v tesni povezavi z DBP vsake posamezne države.

Opozorjeno je bilo, da v Sloveniji že od leta 2008 ni bilo uskladitve plačnih razredov županov, župani pa so posebej tudi izpostavili, da bi bilo potrebno uskladiti plačni sistem za vse zaposlene na občinah.

  • SWOT analiza združevanja SOS, ZOS in ZMOS

Z namenom, da se v bodoče oblikuje ena asociacija občin, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam vseh občin je bilo me združenji dogovorjeno, da vsako združenje zase pripravi pregled prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Predsedstvo SOS se je seznanilo s SWOT analizo, ki jo je pripravila SOS, to je z vidika stanja kot je, s tremi reprezentativnimi združenji osredotočeno na SOS ter z vidika zastavljenega cilja, torej združitve SOS, ZOS in ZMOS. Vprašalnik je izpolnilo 106 anketirancev.

Predsedstvo SOS je na podlagi izsledkov analize predlagalo, da se pripravi predlog organizacijske sheme, sestavo organa pa je potrebno koncipirati tako, da bodo lahko vse občine enakovredno uveljavljale svojo voljo, potrebe in interese in na način, da bodo zastopane vse regije.

  • Sodelovanje občin v projektu investiranja v obnovljive vire energije in energetsko sanacijo

Katja Podbevšek iz Greenpeace v Sloveniji je v nadaljevanju županjam in županom predstavila sklad ELENA, ki je namenjen investicijam za investicije v obnovljive vire energije in energetsko sanacijo. Sklad zagotavlja podporo za tehnično pomoč pri razvoju projektov, s fokusom na investicijah v URE, OVE in razvoje trajnostnega prometa. Povedala je, da manjše občine za sredstva iz sklada težko kandidirajo, saj je spodnja meja vrednosti projektov iz sklada ELENA 30 mio. Eur. Možno pa je, da se slovenske občine povežejo in skupaj oddajo projekte za tehnično pomoč iz sklada ELENA. Pojasnila je, da bi bili Projekti prijavljeni in alocirani preko agregatorja Zadruga za etično financiranje, ta pa bi razdelil sredstva občinam, ki so prijavile projekte investicij v sončne panele, vetrne elektrarne in energetsko sanacijo javnih stavb. Predsedstvo SOS je predlog podprlo in pooblastilo sekretariat Skupnosti občin Slovenije, da občine povabi k skupni prijavi projektov.

  • Predstavitev projekta »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«

Vojmir Drašler iz Ministrstva za infrastrukturo in mag. Roman Rener iz Geodetskega Inštituta RS sta predstavila projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Ciljne skupine v letu 2018 in 2019 so gibalno ovirane osebe, slepe osebe in šolski otroci. Gre za sistem prilagoditve določenih storitev npr. javnega potniškega prometa in izdelave karte varne poti za ranljive skupine prebivalstva, nadgrajen in prilagojen ciljnim skupinam invalidov, na podlagi katerega bodo izdelane karte varnih poti na ravni občine in osnovne šole. Z izvedbo delavnic »Varne poti za šolajočo mladino« starše in otroke ozaveščajo tudi o varnosti v prometu v osnovnih šolah. Projekt kot tak poteka že 3. leto in sicer že v implikativni izvedbi (tudi v sodelovanju z občinami). Ministrstvo za infrastrukturo je izreklo pobudo, da se občine prostovoljno prijavijo za sodelovanje kot testna občina. Namen je, da bi po zaključku projekta čez 4 leta, pokrivali s kartami čim večji prostor v državi, njihova prizadevanja pa so podprli tudi županje in župani.

***

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delom delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS, v Komisijo za prostor in v Komisijo za varstvo okolja in trajnostni razvoj sta bili imenovani novi članici iz občine Piran, ob zaključku seje pa se je Skupnost občin Slovenije posebej zahvalila članicam in članom predsedstva SOS za aktivno delovanje v predsedstvu in modro vodenje organizacije ter jim podelila zahvalne listine.

Galerija slik.

< Vse aktualne novice