Dne, 15.1.2019,  je v Mariboru potekala 25. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

  • Stroški občin in povprečnina v letu 2019

8.12.2018 so (poleg stavkovnih sporazumov) pričeli veljati Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Županje in župani so izpostavili, da po prvih ocenah občine zaradi sprostitve plač ne bodo imele nič več sredstev za lokalni razvoj kot v preteklem letu, saj bodo povišani stroški praktično izničili finančne učinke usklajevanj za povprečnino v letu 2019. Zgornji dogovor na področju plač bo namreč veljal ne le za zaposlene v občinskih upravah, temveč tudi za vse javne zavode, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti (npr. vrtci, kulturni-športni-mladinski zavodi, muzeji…).  Povprečnina naj bi nominalno sicer znašala 573,50 € na prebivalca v občini, vendar realnega izboljšanja finančnega stanja županje in župani ne pričakujejo. Z izplačilom januarske plače bo možno te ocene tudi potrditi.

Županje in župani so izrazili pričakovanje, da se bodo v kratkem srečali s predsednikom Vlade RS z namenom, da se ponovno opravi usklajevanje višine povprečnine. Prav tako predsedstvo Skupnosti občin Slovenije pričakuje, da bo delovna skupina, ki bi naj preučila možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, pričela čim prej delovati. Dejstvo namreč je, da na mnogih področjih zakonodaja še vedno vsebuje za občinske proračune škodljive ukrepe, obenem pa je v obravnavi zakonodaja, ki predvideva vnovično povečanje stroškov za občine (predlog Zakona o zaščiti živali, Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,…). 

Predsedstvo SOS je tudi potrdilo predlogu, da se kot članici in predstavnici SOS v delovno skupino za pripravo sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin, skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2019, imenujeta Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. 

  • Decentralizacije storitev države in skladen regionalni razvoj

Županje in župani Predsedstva SOS so ponovno opozorili, da se v različnih lokalnih okolji vse pogosteje ukinja finančne urade, krajevne urade upravnih enot, enote Sklada kmetijskih zemljišč, pošte, distribucijo električne energije in bankomate, kar pomeni centralizacijo, ki ni v skladu z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja enakega dostopa vseh prebivalcev Slovenije do javnih storitev. Opozorili so tudi, da zavzemanje za vitko državo povzroča zgolj prenašanje stroškov na občine in prebivalce, posledično pa to povzroča neenakopravno dostopnost do storitev za ljudi in neatraktivnost različnih področij Slovenije (v primerjavi z Ljubljano).

Predsedstvo SOS je tudi imenovalo Delovno skupino za decentralizacijo storitev države in za skladen regionalni razvoj, ki jo bo vodila nova županja MO Ptuj, Nuška Gajšek.

  • Zaščita in zaščita za živali v Sloveniji

Županje in župani so obravnavali dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Maribor), ki ga je naslovilo na vse občine na območju krajevne pristojnosti urada. V dopisu so povabili občine k posredovanju imena uslužbencev in/ali njihove telefonske številke dosegljive v- in izven delovnega in poslovnega časa tj. v popoldanskih urah, na dela proste dneve in praznike vključno z nočnim časom, s katerimi bo stopil v stik dežurni veterinarski inšpektor in jih obvestil o najdbi živali.

Stališče predsedstva SOS je, da zagotavljanje zavetišč za živali sicer je lokalna zadeva javnega pomena in jo občine izvajajo, vendar zagotavljanje »dežurstva« za te namene ni naloga lokalne skupnosti. Pričakovanja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi nimajo zakonske podlage, zato občine tudi v proračunu nimajo zagotovljenih sredstev za javne uslužbence.

Prav tako je predsedstvo SOS imenovalo posebno skupino, ki bo pripravila predlog za oblikovanje sistemske spremembe zaščite živali v Sloveniji, ki jo bo vodila županja MO Ptuj, Nuška Gajšek.

  • Odprtje postopkov evidentiranja v vodstvene funkcije SOS ter častnih članic in članov

Na seji je Predsedstvo SOS tudi potrdilo odprtje postopkov evidentiranja v vodstvene funkcije SOS ter častnih članic in članov. Skupnost občin Slovenije bo tako sprejemala evidentiranje kandidatk in kandidatov v Predsedstvo SOS izmed rednih članic znotraj posamezne sekcije (Sekcije MO, Sekcije s sedežem UE in Sekcije ostalih občin) in za 5 članski Nadzorni odbor, ki bodo izvoljeni na naslednji skupščini SOS predvidoma konec meseca marca. Takrat bodo proglašeni tudi častne članice in člani Skupnosti občin Slovenije.

  • Imenovanje predstavnika za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Predsedstvo se je seznanilo, da poteka evidentiranje za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, saj sedanjim članom Sveta Sklada poteče mandat 22.1.2019. Predsedstvo SOS je podprlo za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik.

Galerija.

< Vse aktualne novice