V četrtek, 21.3.2019 je v občini Logatec potekala 26. redna seja predsedstva SOS.

  • Priprave na sklic redne in volilne skupščine SOS

Uvodoma so se članice in člani predsedstva SOS seznanili s pripravljenimi dokumenti za prihajajočo skupščino SOS. Predsedstvo SOS je potrdilo poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega  odbora za leto 2018 ter načrt dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2019. Potrjene so bile tudi kandidatne liste za volitve v organe SOS, o katerih se bo odločalo na volilni skupščini SOS, ki bo potekala 17.4.2019 v občini Vrhnika.

Člani predsedstva so v skladu z izraženim zadovoljstvom z dosedanjim delom generalne sekretarke SOS, Jasmine Vidmar, podaljšali njen mandat za obdobje 4 let.

  • Sodelovanje med državnimi organi in občinami pri izboljšavi sistema urejanja prostora, vzpostavitve prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike

Leon Kobetič, član Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin je v nadaljevanju predstavil problematiko usklajene priprave prostorskih podatkov po novih sistemskih predpisih in pobudo, ki jo je SOS že naslovila na predsednika Vlade RS. Problematika namreč zadeva več državnih resorjev, hkrati pa je neposredno vezana na delovanje občin.

Občine bi morale zagotoviti podatke o namenski rabi zemljišč, o prostorskih aktih, o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč ter podatke o zemljiščih, ki so po dejanski rabi javne občinske ceste in evidenco stavbnih zemljišč, ki je temeljna nepremičninska evidenca v pristojnosti občin. Težava je, da projekti vzpostavitve občinskih prostorskih podatkov niso ustrezno vertikalno (država, občine) in horizontalno (medresorsko, medobčinsko) koordinirani, kar se izkazuje tudi pri terminskih planih izvedbe projektov. Ugotovljeno je bilo, da je priprava občinskih podatkov težavna tudi zaradi zagotavljanja kadrov, sredstev in organizacije projektov. Posebej je bil primeroma izpostavljen projekt »dejanske rabe občinskih cest« v odnosu do povezanih projektov izboljšave zemljiškega katastra, masovnega zajema poseljenih zemljišč in množičnega vrednotenja nepremičnin.

Tako je Skupnost občin Slovenije že predlagala poseben državno-občinski projekt za učinkovitejše sodelovanje med državnimi organi in občinami. Izpostavljeno je bilo tudi, da je država za izvedbo svojega dela nalog na področju novih predpisov in evidenc vzpostavila projekt e-prostor, ki je bil financiran iz evropskih sredstev EU v višini cca 25 mio EUR. Glede na obseg nalog, ki jih morajo opraviti občine v skladu z novo zakonodajo pa je predsedstvo ugotovilo, da bi država morala zagotoviti sredstva tudi za izvedbo prostorskega projekta na občinskem nivoju. Županje in župani so predlagali, da se Skupnost občin Slovenije pri poskusu zagotavljanja sredstev za projekt poveže z Državnim svetom in z drugimi združenji občin in se pristopi k organizaciji informativnega posveta v Državnem svetu na katerem se širši javnosti in odločevalcem na državnem nivoju predstavi namen in cilje projekta.

  • Razno (informacije in dogovori o nadaljnjih korakih

– Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z dogovorjenim na sestanku delovne skupine Vlade RS za nižanje stroškov občin. Izpostavljen je bil dogovor z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , da naj nalogo družinskega pomočnika v celoti prevzame država oz. nalogo občine izvajajo pogodbeno, finance pa zagotovi država (primer vojnih grobišč). Znesek občin v letu 2017 je bil 9,3 MIO EUR. Kritje prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki so upravičene do DSP pa se naj prenese na državo – 2017 – cca. 20,0 MIO EUR.

– Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij in dr. Aleksander Jevšek, član delegacije v Odboru regij sta člane seznanila z informacijami iz srečanja slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, slovenske delegacije v Odboru regij in predsednikov združenj občin, ki je potekalo v ponedeljek, 18.3.2019. Med drugim so na srečanju govorili o tem, da bi bilo potrebno v kabinetu v Bruslju zagotoviti tudi slovenskega koordinatorja za predstavnike občin. Na srečanju pa so se pogovarjali tudi o ukinjanju krajevnih uradov, pri čemer se je minister Medved zavzel, da do tega nikakor ne sme prihajati. Predsedstvo je poudarilo tudi pomembnost sodelovanja lokalnih skupnosti pri sprejemu naslednje finančne perspektive EU za obdobje 2021 – 2027.

– Predsedstvo SOS je potrdilo ustanovitev Komisije za participativni proračun v okviru SOS, ki bo občinam članicam pomagala pri uvedbi participativnega proračuna in razvijala področje participativnih proračunov v Sloveniji. Precej županov je namreč že v predvolilnem času napovedalo uvedbo participativnih proračunov, med občinama tudi že obstajajo dobre prakse, interes za sodelovanje pa je izrazilo tudi Računsko sodišče in nevladne organizacije s tega področja. Župani so podali tudi idejo, da bi bilo zanimivo, če bi participativni proračun uvedla tudi država, saj bi pri njem občine z veseljem sodelovale.

Galerija.

< Vse aktualne novice