• Domov
  • Novice
  • 4. Seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS

V ponedeljek, 8.5.2017, je v Mestni občini Celje potekala 4. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice delovne skupine so na sklicani seji obravnavale posodobitve Usmeritev za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih je pripravil Urad RS za nadzor proračuna v sodelovanju z delovno skupino za pripravo in posodabljanje strokovnih podlag za državno notranje revidiranje.

V zvezi s predlaganimi spremembami so izpostavile predvsem dve določili. Prva pripomba se je nanašala na spodbujanje nadzornega organa k izvajanju nadzora (pojasnilo k standardoma 1300 in 1312), kjer so članice izpostavile navedbo v Usmeritvah glede skrbi za zagotavljanje kakovosti in sicer, da mora vodja notranje revizije spodbujati nadzorni organ k izvajanju nadzora nad programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti (pojasnilo k standardu 1300) in nad zunanjo presojo, da se zmanjšajo domnevna ali možna navzkrižja interesov (pojasnilo k standardu 1312). Izpostavile so, da je ta zahteva za občine neprimerna, saj so naloge in pristojnosti občinskih nadzornih odborov jasno opredeljene v 32. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki teh nalog ne obsegajo. Predlagale so, da je treba zahteve Usmeritev uskladiti z zakonodajo, hkrati pa mora Urad za nadzor proračuna podati dodatno pojasnilo, kako naj bi se pojem »spodbujati nadzorni organ k izvajanju nadzora« udejanjil na ravni lokalnih skupnosti v praksi.

Druga pripomba, ki so jo izpostavile članice delovne skupine pa se je nanašala na posebne zahteve v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb (Stališče UNP), kjer se pri organiziranju skupne notranjerevizijske službe, organizirane za več neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna (več občin), v katero so lahko vključeni tudi posredni proračunski uporabniki občin ustanoviteljic, namreč pojavlja vprašanje glede podpisnika dogovora oz. tripartitne pogodbe. Predlagale so, da se ponovno prouči, kdo je podpisnik takega dogovora. Prav tako so predlagale, da se navedba »vodja« zapiše drugače, saj je od organizacije in odlokov občinske uprave odvisno, kdo bi lahko bil podpisnik takega dogovora.

Članice delovne skupine so se dogovorile, da se bo usklajene pripombe in stališča na predlagane spremembe Usmeritev in Stališče Urada RS za nadzor proračuna glede posebnih zahtev v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb, v roku posredovalo na Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice