25. oktobra 2017 se je v Ljubljani sestala Komisija SOS za e-poslovanje. K predstavitvi stanja nabave nove aplikacije za dokumentni sistem države je bil vabljen direktor direktorata za informacijsko družbo, Jurij Bertok, MJU. Članice in člani komisije so z gradivi predhodno prejeli povezavo na razpis v teku iz katerega so razvidne tehnične in vsebinske zahteve naročnika. Jurij Bertok je povedal, da je razpis za novo aplikacijo za dokumentni sistem v fazi zbiranja ponudb. Izbran dokumentni sistem bo nameščen v državnem oblaku, namenjen uporabi ožjega sektorja država, občinam pa bo na voljo v hibridnem oblaku, ko bo ta vzpostavljen.

Jurij Bertok, je pojasnil razloge za zamudo pri vzpostavitvi hibridnega oblaka. Poslovni model koriščenja oblačnih storitev s strani občin je zamišljen v obliki mesečnega plačila, kot uporabnina za storitve in rešitve po dejanski rabi, občine bodo za migracije svojih podatkov, kjer bo to potrebno plačale posebej. Dodatni razlog, zakaj se je razpis za hibridni oblak zavlekel, je tudi katalog storitev, za katerega niso mogli v naprej opredeliti kako se bo od začetnih storitev dopolnjeval z novimi. Prednost za občine bo dejstvo, da za najem storitev iz hibrida ne bo več potrebno izvajati javnih naročil.

Marjan Babič, AJPES, je na kratko predstavil projekt eTurizem in sistem, ki so ga vzpostavili na AJPES. Namestitveni obrati, kot so hoteli, moteli, sobodajalci, turistične kmetije in podobno, bodo z novim sistemom razbremenjeni poročanja na tri naslove, policiji, statistiki in občinam. Podatke, ki so jih dolžni poročati, bodo vpisali enkrat v sistem eTurizem in sistem bo podatke razdelil upravičencem. Saša Kek je pojasnila, da so v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov zapisana reprezentativna združenja kot tista, ki se z AJPES dogovorijo o načinu zagotavljanja podatkov občinam in da so dogovori v teku. Pri točki sta svoja stališča predstavila tudi predstavnik MJU, Aleš Veršič in direktorica podjetja Cadis, Marija Kelenc.

Željka Kralj, iz MO Maribor je poročala o stanju pilotne implementacije aplikacije za eRazpise. Še vedno so le v testnem okolju, saj je iz tripartitne pogodbe med MO Maribor, kot uporabnico, Ministrstvom za kulturo, ki ima aplikacijo in Ministrstvom za javno upravo, ki bi moralo zagotoviti infrastrukturo, slednje še odprto. Temu je vzrok zamuda s hibridnim oblakom, kamor bi sodila ta rešitev. Tako še ni opredeljena varnostna shema.

O nedelujočem Office 365 v omrežju HKOM je spregovoril Damijan Marinšek iz MJU in predstavil tveganja, ki jih Office 365 predstavlja v omrežju HKOM in posledično odločitev o tem, da v okviru HKOM delovanje ni omogočeno. Bistven problem je zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov ter varovanja arhivskega in dokumentarnega gradiva, ki nalaga hrambo tovrstnih podatkov na določeni znani lokaciji v RS.

Simon Mokorel, Flapax-PROPI je na kratko predstavil idejo vzpostavitve konzorcija občin za IoT – internet stvari. Gradiva je komisija prejela pred sestankom.

Saša Kek je poročala o delovnem sestanku, ki je potekal 6. oktobra s pripravljavci Zakona o informacijski varnosti. SOS je po sestanku oblikoval pisne pripombe  do osnutka, ki jih je komisija prejela z gradivi.

 

< Vse aktualne novice