• Domov
  • Novice
  • 4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS

V sredo, 15.2.2017 je v prostorih Mestnega redarstva MOL potekal 4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Sestanek je bil namenjen predvsem obravnavi zakonodaje s področja občinskega redarstva in inšpektorata, obravnavali so predlog Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

Člani komisije so posebno pozornost namenili predlogu gradbenega zakona, kjer so izpostavili, da je evidentno, da gre za velik obseg nalog, ki se prenašajo na občine. Opozorili so, da trenutno besedilo predloga zakona  ne rešuje obstoječe situacije, prav tako predstavljena statistika v obravnavanem zakonu ne odražava dejanske situacije, saj podatki v komentarju predloga iz leta 2011 (kjer je navedeno, da gre za 60% dela gradbene inšpekcije) niso skladni s podatki k trenutnemu predlogu (enostavni objekti predstavljajo 5% procentov vodenih zadev). Strinjali so se, da bi bilo potrebno vzpostaviti jasne evidence ne/obravnavanih zadev gradbene inšpekcije s področja enostavnih objektov. Glede zakonsko predvidenega prenosa nadzora nad gradnjami, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno (enostavni objekti) so opozorili, da dosti občin oziroma občinskih inšpekcijskih služb ne razpolaga z zadostnim obstoječim kadrom za prevzem vseh nalog. Potreben bo torej dodaten kader primerne izobrazbe, pojavlja pa se vprašanje ali je na voljo sploh dovolj kadra. Ne nazadnje pa so izpostavili tudi vprašanje, kaj bo to pomenilo za občine v smislu celotnih stroškovnih obremenitev.

Člani komisije so obravnavali tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), saj so s strani MJU pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev ZIN. SOS je namreč izpostavila težave na tem področju, zato je bila pozvana, da posreduje predloge rešitev (primere pooblastil iz področne zakonodaje (državnih inšpektorjev), ki bi lahko veljali tudi za občinske inšpektorje ter predloge za boljše sodelovanje med občinskimi in državnimi inšpektorji). Člani so se strinjali s pripravljenim osnutkom predlogov, ki ga bodo po uskladitvi posredovali na pristojno ministrstvo. Predmet razprave pa je bilo tudi ali bi nove rešitve postale del ZIN, kjer se bi dodalo novo poglavje ali bi bilo zadevno tematiko bolje urediti v novem zakonu.

< Vse aktualne novice