• Domov
  • Novice
  • 5. sestanek delovne skupine za nižanje stroškov občin

V četrtek, 4.4.2019 je potekal že 5. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin, ki sta se ga udeležili tudi predstavnici SOS, Jasmina Vidmar in Melita Čopar.

S predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so govorili o Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, katerega smo v presojo Ustavnemu sodišču vložili SOS, ZMOS in Državni svet, saj smo skupnosti in občine nekaterim določilom zakona ostro nasprotovali. Ker so bile vložene pobude za presojo ustavnosti, ministrstvo ni naklonjeno spremembi zakona pred odločitvijo Ustavnega sodišča RS. Z MGRT je bilo dogovorjeno, da se bo vprašanje grobnine najprej uskladilo na skupnem sestanku med MF, MJU (Direktorat za stvarno premoženje) in MGRT, ministrstvo se namreč zavzema za rešitev predstavljene problematike z interpretacijo zakonske vsebine.

Sestanek je potekal tudi s predstavniki ministrstva za pravosodje. Obravnavane so bile pobude za nižanje stroškov v Zakonu o notariatu, Zakonu o prekrških, Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dedovanju ter predlogi, ki naslavljajo zakon o integriteti. Skupnosti občin so predlagale spremembe notarske tarife, in sicer v delu, kjer nastopajo občine kot zavezanke za plačilo stroškov notarskega overjanja stvarnopravnih pogodb (služnostne, prodajne, zastavne, idr.) tako, da se jih obravnava na enak način, kot je to urejeno z Zakonom o sodnih taksah, da je v primerih, ko občina vpisuje  svoje stvarne pravice v zemljiško knjigo, oproščena plačila sodnih taks. Ministrstvo s strokovnega vidika do predloga združenj ni imelo posebnih zadržkov in so se s predlagano spremembo Zakona o notariatu načeloma strinjali, zato bodo v postopek predlagali novelo zakona. Pri obravnavi Zakona o prekrških so predstavniki ministrstva v pretežni meri  prisluhnili predlogom združenj občin in tako bodo za vse kritične faze postopka pri obravnavi tujcev pri storitvi prekrškov ( uporaba jezika in vročanje)  predlagali poenostavitve postopkov.

Z ministrstvom za zdravje je bila ključna razprava vezana na prenos obveznega zdravstvenega zavarovanja ter mrliško pregledno službe na državo. Ministrstvo je opozorilo, da je za to potrebno celovito spremeniti Zakona o zdravstvenem zavarovanju in, da je ta sprememba v načrtu dela vlade za leto 2019. Asociacije so povedale, da pri teh prenosih vztrajamo, saj gre za izvirne naloge države in ne občin. SOS je tudi predlagala, da se o področju zdravstva opravi celovita razprava in razmislek o pristojnostih občin, saj je to področje prav tisto, na katero je država “odlagala” naloge, brez vsakršnega sistemskega razmisleka, kaj sploh naj bi bile pristojnosti občin, glede na njihovo funkcijo v skladu z Ustavo.

< Vse aktualne novice