Naklo, 10.12.2015 – potekala je 7. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani sklenili, da bodo predsednika Vlade RS pozvali, da razreši ministra za finance dr. Dušana Mramorja, zaradi kršitve Ustave Republike Slovenije v 2. členu, ki pravi, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Neupoštevanje določil Zakona o financiranju občin pomeni neposredno kršitev načela pravne države in tako tudi Ustave RS.

Na seji predsedstva SOS je Samo Jereb, drugi namestnik predsednika Računskega sodišča predstavil oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom, predstavniki Skupnosti socialnih zavodov pa svoje stališče do predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in asistenci.

Samo Jereb je poudaril, da pri obračunavanju cen komunalnih storitev in predvsem poračunov, pri izvajalcih javnih služb pogosto prihaja do napak zaradi nejasnosti predvsem pri uredbi o metodologiji za določitev cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, pa tudi zaradi neustrezno vzpostavljenih primerljivih območij s strani države, ki ne omogočajo dejansko realne primerjave med cenami komunalnih storitev v občinah. Zato se je Skupnost občin Slovenije že vključila v postopek izdelave primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe, in bo omogočila občinam dostop do novih strokovnih podlag in s tem bistveno lažje odločanje in sprejemanje upravičenih cen komunalnih storitev na področju varstva okolja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letošnjem poletju izdelalo delovni osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci (ZDOOA), ki je bil posredovan Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Socialni zbornici, Združenju društev upokojencev in drugim deležnikom, med katerimi pa ni bilo nobene skupnosti občin, čeprav jih tematika zelo zadeva in je znotraj lokalnih skupnosti izjemnega pomena. Takšno ravnanje ponovno kaže na neverjetno ignorantski odnos države do občin in nezavedanje, da s takšnim ravnanjem država deluje proti lastnim državljankam in državljanom. Poudariti je potrebno, da so vsi s predlogom zakona seznanjeni bili enotni, da zakon s tako pomanjkljivo vsebino in nesistemskimi rešitvami ni zrel za nadaljnjo obravnavo, zato je postopek za sprejem tega zakona po zadnjih informacijah začasno ustavljen. Ker pristojno ministrstvo (MDDSZ) z občinami doslej praktično ni sodelovalo in jih ni vključevalo v aktivnosti pri pripravi tako pomembnih vsebin, Skupnost občin Slovenije zahteva njeno vključitev in seznanitev z vsebino predlogov.

Predstavnice in predstavniki občin so obravnavali tudi Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki je bil parlamentu predložen s stani nepovezanega poslanca, temelji pa na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in pogrebno dejavnostjo, ki je predmet gospodarske javne službe ter pokopališko dejavnostjo, ki v celoti ostaja predmet gospodarske javne službe. Zakon lokalnim skupnostim zagotavlja nadzor nad izvajanjem storitev ter nadzor nad oblikovanjem in zaračunavanjem cen storitev, hkrati pa jim dopušča možnost izbire oziroma odločitve na kakšen način bodo opravljale pogrebno dejavnost.
S tem zakon sledi izhodiščem, ki so bila že podprta s strani SOS, kakor tudi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je pogrebno in pokopališko dejavnost opredelilo kot dejavnost posebnega družbenega pomena, ki je ni moč prosto prepuščati na trgu, ne samo zaradi pravnega reda, ampak zaradi pietete do pokojnikov in odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno higienskih razlogov ter zaradi medsebojne povezanosti v procesu izvajanja.
Predsedstvo SOS je podprlo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, vloženega v zakonodajni postopek dne, 12.11.2015, vendar z nekaterimi vsebinskimi dodatki, o katerih se bo obvestilo Državni zbor.

< Vse aktualne novice